Workshop Akademia Wiedzy PIME 30.10.2010

Workshop Akademia Wiedzy PIME 30.10.2010

Zapraszamy na kolejny Workshop Akademia Wiedzy PIME 30.10.2010: ELEKTROENERGETYCZNA LINIA BEZPOŚREDNIA – REGULACJE, TECHNICZNE WARUNKI, ROZLICZENIA

Zgodnie z art. 2 pkt 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72 z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającej dyrektywę 2003/54/WE przez linię bezpośrednią rozumie się linię elektroenergetyczną łączącą wydzielone miejsce wytwarzania energii elektrycznej z wydzielonym odbiorcą lub linię elektroenergetyczną łączącą producenta energii elektrycznej z przedsiębiorstwem dostarczającym energię elektryczną w celu bezpośredniego zasilania ich własnych obiektów, spółek zależnych i uprawnionych   odbiorców. Przez odbiorcę rozumie się natomiast odbiorcę hurtowego lub odbiorcę końcowego.

Zgodnie z nową definicją: znika konieczność powiązania pomiędzy producentem (wytwórcą) energii elektrycznej a przedsiębiorstwem dostarczającym energię elektryczną (nie muszą to być więc podmioty powiązane, ale mogą być podmioty od siebie niezależne),

  • linia bezpośrednia może być infrastrukturą, za pomocą której zasilani są zarówno hurtowi, jak i końcowi odbiorcy energii,
  • nie jest wyłączona możliwość współdziałania linii bezpośredniej z krajowym systemem elektroenergetycznym.

Podczas workshopu postaramy się Państwu przekazać wiedzę nt. zasad budowy linii bezpośredniej w Polsce. Przedstawimy jakie obowiązują tutaj regulacje, wymagania techniczne i zasady rozliczeń dostarczania energii elektrycznej. Podejmiemy też dyskusję nad opłacalnością inwestowania w linię bezpośrednią łączącą wytwórcę energii OZE z odbiorcą. A także bariery inwestycyjne jakie występują przy realizacji tych projektów.

Link do wydarzenia:  http://www.pime.pl/wydarzenia/1_1/155_AKADEMIA_WIEDZY_PIME_WORKSHOP_30102020

 

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PGE PSE