Menu
Patronat honorowy Patronage

Rafako ma aneks do umowy z JSW Koks wydłużający czas realizacji do 30 VI 2023 r.

Rafako zawarło z JSW Koks – spółką zależną Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) – ugodę w ramach mediacji i aneks do umowy na budowę bloku energetycznego w Koksowni Radlin, podała spółka. Termin realizacji umowy został wydłużony do 30 czerwca 2023 r., a wynagrodzenie Rafako z tytułu umowy wzrosło o 150,6 mln zł do 447,4 mln zł netto.

Istotne postanowienia ugody i aneksu obejmują m.in. zmianę harmonogramów realizacji zadania inwestycyjnego, w tym zmianę terminu do którego nastąpi podpisanie protokołu odbioru końcowego dla kompletnego obiektu, który został określony jako dzień 30 czerwca 2023 r., podano w komunikacie.

JSW Koks powierzyła także Rafako wykonanie robót i zadań dodatkowych związanych z realizacją bloku energetycznego odpowiednio za kwoty 20 450 000 zł i 100 180 000 zł netto. Ugoda i aneks przewidują też zapłatę przez JSW Koks na rzecz Rafako kwoty 29 965 525,61 zł netto – w ramach kwoty podwyższenia wynagrodzenia – z tytułu zdarzeń, które zaistniały w związku z realizacją zadania inwestycyjnego przed dniem zawarcia ugody, w tym w szczególności niezależnych od stron umowy.

Łącznie oznacza to podwyższenie wynagrodzenia Rafako do sumarycznej kwoty 447 396 525,61 zł netto, tj. o kwotę 150 595 525,61 zł netto, podsumowano.

W połowie stycznia Rafako podpisało z JSW Koks aneks do umowy ws. budowy bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW Kokos Oddział KKZ – Koksownia Radlin. W grudniu 2021 r. Rafako podpisało z JSW Koks wstępne porozumienia co do formuły prowadzenia prac w ramach mediacji dotyczących umowy.

Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020 r.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)