Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Patronaty
  4. >
  5. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW SYSTEMÓW WSPARCIA OZE

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW SYSTEMÓW WSPARCIA OZE

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu on-line „OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW SYSTEMÓW WSPARCIA OZE”.
baner800x480px-2 obowiazki systemy wsparcia oze ogolny

Podczas zajęć szczegółowo omówione zostaną rodzaje i charakter obowiązków, które nakładają na beneficjentów systemów pomocy publicznej przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii, terminy realizacji, a także sankcje karne z tytułu ich niewykonania. Przybliżymy Państwu również zasady oraz warunki realizacji zobowiązań wynikających z uczestnictwa w poszczególnych systemach wsparcia, w tym podobieństwa i różnice tych systemów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad rozliczeń ujemnego salda. W toku zajęć nie zabraknie czasu na rzeczową dyskusję, w tym analizę pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych.  
 
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zajęć:

szkolenie on-line
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW SYSTEMÓW WSPARCIA OZE
26 października 2022r.

PROGRAM
9.00-9.30 LOGOWANIE UCZESTNIKÓW
9.30-11.00
I. Istota zobowiązań beneficjentów systemów wsparcia OZE:
– system aukcyjny – charakter i rodzaj zobowiązania aukcyjnego – termin realizacji oraz skutki jego uchybienia
– systemy taryfy/premii gwarantowanej – przedmiot deklaracji FIT/FIP – moment przystąpienia do realizacji zobowiązania i skutki braku realizacji zobowiązania
– aktualne stanowiska interpretacyjne URE, UOKIK oraz Zarządcy Rozliczeń S.A.
– aktualne i projektowane (UC99) zasady przedłużania terminu spełnienia zobowiązań w systemach wsparcia – modyfikacja regulacji „COVIDO-wych” – krąg adresatów nowych uprawnień – zakres możliwych skutków ex lege;
II. Obowiązki sprawozdawcze i informacyjne
– system aukcyjny:
– termin rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej; 15letni okres wsparcia względem trzyletniego okresu wywiązywania się z obowiązku dostarczania zadeklarowanego wolumenu
– wolumeny energii – roczne i trzyletnie okresy rozliczeniowe – katalog przesłanek ograniczających zakres odpowiedzialności z tytułu niewytworzenia zadeklarowanej ilości energii
– systemy FIT/FIP – harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji – termin rozpoczęcia sprzedaży
– obowiązki instalacji OZE wytwarzających w wysokosprawnej kogeneracji;
III. Obwiązki w obszarze pomocy publicznej
– informacja roczna
– raportowanie pomocy ad hoc
– zasady korekty ceny skorygowanej – Csn;
11.00-11.20 Przerwa
11.20-12.50
IV. Zmiana właścicielska instalacji OZE
– zgoda Prezesa URE na przejście praw i obowiązków wynikających z wygranej aukcji – analiza regulacji ustawowych – postanowienia Regulaminu aukcji – case study
– zasady obowiązujące w systemach FIT/FIP – możliwe stany faktyczne – praktyka orzecznicza;
V. Aktualizacja oferty aukcyjnej
– warunki dopuszczalności i termin aktualizacji oferty
– zakres i skutki aktualizacji
– zakres uprawnień i rola Prezesa URE;
VI. Zasady rozliczania ujemnego salda
– pojęcie „ujemnego salda” oraz „dodatniego ujemnego salda” – analiza porównawcza systemu aukcyjnego oraz systemów FIT/FIP
– obowiązki w zakresie prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej
– system rozliczeń a funkcja „sprzedawcy zobowiązanego”
– zasady rozliczeń „dodatniego ujemnego salda” obowiązujące od dnia 16 października 2022 r. – regulacje przejściowe
– stanowiska i wytyczne kierunkowe Zarządcy Rozliczeń S.A.;     
VII. Sankcje
– „trzy rodzaje” sankcji na gruncie systemu aukcyjnego – porównanie zastosowania w odniesieniu do dodatniego salda
– art. 168 pkt 15 i 16 ustawy OZE – podstawa wymiaru oraz wysokość kary pieniężnej – przesłanki odstąpienia od wymierzenia kary
– art. 170 ust. 6 ustawy OZE – analiza zmiennych wzoru – omówienie wątpliwości interpretacyjnych
– odpowiedzialność karna kierownika przedsiębiorstwa energetycznego – pojęcie „kierownika przedsiębiorstwa” – przesłanki orzeczenia kary – analiza aktualnego stanowiska judykatury.12.50-13.40 Podsumowanie, dyskusje, zadawanie pytań i zakończenie spotkania.

Prowadząca: Katarzyna Szwed-Lipińska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, specjalista z zakresu prawa handlowego, wieloletni pracownik Urzędu Regulacji Energetyki. Wiodący ekspert do spraw systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii. Aktywny uczestnik szeregu prac legislacyjnych związanych z regulacją rynków energii.

Rynek energii rozwija:
Zezwolenie na eksploatację podmorskiej części Baltic PIpe jakie otrzymał Gaz-System zakończyło w praktyce inwestycyjną część całego projektu. Wcześniej nadzór budowlany zezwolił na uruchomienie gazociągu Goleniów-Lwówek.
Baltic-Pipe