Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Prawo(OLE)
  4. >
  5. Koniec korzystnych rozliczeń dla prosumentów z fotowoltaiką

Koniec korzystnych rozliczeń dla prosumentów z fotowoltaiką

Ministerstwo Klimatu przygotowało nowelizację Prawa energetycznego i ustawy o OZE. Zlikwiduje ona system net-meteringu, który dziś jest podstawą opłacalności domowych instalacji fotowoltaicznych, ale jednocześnie skutkuje wzrostem zużycia energii zimą. Oprócz tego, rząd szykuje jeszcze kilkanaście innych ważnych zmian.
dachPV
Ministerstwo Klimatu przekazało do konsultacji projekt zmian Prawa energetycznego i ustawy o OZE, Projekt zawiera długa listę nowych regulacji, np. umożliwiających od 2026 r. zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w ciągu 24 godzin, przewiduje też koniec systemu opustów dla prosumentów. Projekt, implementujących dyrektywę 2019/944, zawiera przepisy umożliwiające techniczną zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w ciągu 24 godz. dzięki CSIRE. Po wdrożeniu CSIRE zmieni się model procesów. Zgłoszenia zmiany sprzedawcy nie będą już wysyłane do OSD i OSP, nie będzie też przez nich weryfikowane. Zgłoszenie automatycznie przetworzy CSIRE. Czas zmiany sprzedawcy ma być liczony od momentu poinformowania przez nowego sprzedawcę operatora informacji rynku energii (OIRE) przez nowego sprzedawcę za pośrednictwem CSIRE. Kolejną nową regulacją ma być wprowadzenie dostępu odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikroprzedsiębiorców o rocznym zużyciu poniżej 100 000 kWh do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej. Dyrektywa nakazuje zagwarantować bezpłatny dostęp do co najmniej jednej porównywarki. Projekt ustawy wprowadza dla sprzedawców energii obowiązek przekazywania Prezesowi URE informacji o zaktualizowanych ofertach sprzedaży energii oraz o innych usługach. Ma to się dziać zarówno na wniosek Prezesa URE, jak i każdorazowo, w terminie 14 dni przed wprowadzeniem aktualizacji do oferty. Projekt przewiduje sankcje za niedopełnienie tych obowiązków. Porównywarka ma korzystać z tych danych. Pojawią się ramy prawne funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych. Przedmiotem działalności obywatelskiej społeczności energetycznej może być wytwarzanie, dystrybucja, obrót, agregacja, magazynowanie energii elektrycznej, realizowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz świadczenie usług w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych swoim członkom, w sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV. Zgodnie z proponowanymi zapisami, obywatelska społeczność energetyczna może wykonywać działalność w formie:
  • stowarzyszenia, z wyłączeniem stowarzyszenia zwykłego,
  • spółdzielni,
  • spółki osobowej, z wyłączeniem spółki partnerskiej, albo
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Powstanie rejestr obywatelskich społeczności energetycznych, prowadzony przez Prezesa URE. W projekcie ustawy wprowadzono definicję umów z ceną dynamiczną energii elektrycznej doprecyzowując, że częstotliwość rozliczeń na rynku jest równa okresowi rozliczania niezbilansowania w rozumieniu rozporządzenia 2019/943. W praktyce okres ten wynosi 15 minut. Z ofert z ceną dynamiczną będzie mógł skorzystać odbiorca końcowy posiadający licznik zdalnego odczytu. Projekt przewiduje możliwość instalacji takiego licznika na wniosek odbiorcy, poza ustawowym harmonogramem instalacji. W projekcie ustawy wprowadza się ramy prawne dla funkcjonowania odpowiedzi odbioru, agregacji i odbiorcy aktywnego. Odpowiedź odbioru należy rozumieć jako reakcję na odbiorcy sygnały rynkowe  lub zachęty finansowe. Będzie to możliwe dzięki inteligentnym systemom opomiarowania oraz umowom z cenami dynamicznymi. Agregacja to działalność polegająca na sumowaniu wielkości mocy oraz energii elektrycznej oferowanej przez odbiorców, wytwórców lub posiadaczy magazynów. Pojawiają się pojęcia agregatora i niezależnego agregatora. Projekt ustawy zapewnia agregatorom prawo do wejścia na rynek energii elektrycznej bez zgody innych uczestników, a także możliwość funkcjonowania na równych zasadach jak przedsiębiorstwa energetyczne czy odbiorcy. Agregacja została wyłączona z obowiązku sporządzania taryf. Z kolei odbiorca aktywny to odbiorca lub ich grupa, mający możliwość zużywania, magazynowania lub sprzedaży nadwyżki wytworzonej we własnym zakresie i na własnym terenie o określonych granicach energii elektrycznej. To definicja szersza niż w przypadku prosumenta. Odbiorca aktywny ma jednak ponosić odpowiedzialność finansową za niezbilansowanie, które powoduje w systemie elektroenergetycznym. Dla prosumentów wchodzących na rynek po 2021 r. projekt ustawy zakłada zastąpienie systemu opustów systemem, zapewniający bezterminową możliwość sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej do sprzedawcy zobowiązanego. Cena zakupu wyprodukowanej przez prosumenta energii elektrycznej będzie wynosić 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale. Sprzedawcy inni niż zobowiązani, lub agregatorzy będą mieli prawo do oferowania lepszych warunków dla prosumentów, niż ustawowe. rozliczanie prosumentow zmiany W przepisach przejściowych zawarto regulację, umożliwiającą jednorazową migrację prosumenta energii odnawialnej z doczasowego, opustowego systemu rozliczeń, do nowego systemu sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej wytworzonej przez prosumenta energii odnawialnej w mikroinstalacji. Zobacz więcej nt. rozliczeń dla osób montujących fotowoltaikę od 2022 roku: Nowe zasady rozliczania prosumentów gorsze o 1000 zł rocznie Wśród innych propozycji regulacji znajduje się m.in. przyznanie OSP prawa do wydawania poleceń redukcji produkcji energii elektrycznej w farmach wiatrowych i PV. Projekt zobowiązuje odpowiednich operatorów do określenia zasad redukcji i sposobu obliczania rekompensaty finansowej z tego tytułu. Prezes URE będzie mógł z urzędu lub na wniosek strony zmienić treść umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej zawartej pomiędzy sprzedawcą a OSD lub OSP, w przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia ochrony interesów odbiorców końcowych. W projekcie znalazła się też propozycja, by odbiorcy gazu, przyłączający się do sieci przesyłowej ponosili całość rzeczywistych nakładów budowy przyłącza. Obecnie opłata ta pokrywa 1/4 kosztów. Wyjątkiem mają być OZE o mocy do 5 MW oraz CHP o mocy do 1 MW, gdzie opłata ta wyniesie połowę rzeczywistych nakładów.
Fotowoltaikę wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Często zapominamy, że cena prądu jest nie tylko na naszym rachunku z elektrowni, ale też we wszystkim, co kupujemy. Sieci handlowe wiedzą o tym aż za dobrze. Rachunek za prąd dla przeciętnego sklepu wielkości dyskontu może wynosić nawet 50 tys. złotych rocznie.
supermarket-949913 1280
Technologie wspiera:
Materiał Partnera
Impact Clean Power Technology S.A., polska firma będąca od ponad 15 lat liderem produkcji mobilnych i stacjonarnych systemów bateryjnych dla transportu i energetyki, uruchomiła nową linię produkcyjną magazynów energii.  Zdolność produkcyjna linii wynosi 30 tysięcy systemów modułowych rocznie, w tym magazynów energii FONA ENERGY dedykowanych prosumentom do domowych instalacji fotowoltaicznych oraz innych źródeł OZE. Dzięki lokalizacji w Pruszkowie koło Warszawy, firma wpisuje się w światowy trend skracania łańcucha dostaw oraz budowy unikatowych wartości. Naszym polskim i europejskim odbiorcom dajemy gwarancję najwyższej jakości i ciągłości zamówień.
laserrrrr
Fotowoltaikę wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Technologie wspiera:
Na rządowym portalu opublikowane zostały tereny na których wprowadzono zakaz budowy budynków mieszkalnych. To ponad 6 tys. km2, a więc powierzchnia równa większości województwa opolskiego. Jeżeli przepisy się nie zmienią, wiele wsi będzie skazanych na powolne wymieranie.
ustawa antywiatrakowa obszary zabudowy oze
Fotowoltaikę wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Technologie wspiera: