Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. Projekt ugody między Tauronem i Rafako zakłada synchronizację Jaworzna 29 IV

Projekt ugody między Tauronem i Rafako zakłada synchronizację Jaworzna 29 IV

Warszawa, 04.11.2021 (ISBnews) – Rafako zadeklarowało wobec Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) nowy termin ponownej synchronizacji bloku o mocy 910 MW w Jaworznie z siecią bloku 910 MW na 29 kwietnia 2022 r. wobec pierwotnie planowanego 25 lutego, podał Tauron. Termin i warunki współpracy zostały określone w warunkach ugody pomiędzy spółkami, która została parafowana, ale nie została jeszcze podpisana.

W związku z tym Tauron dokonał ponownego oszacowania skutków finansowych postoju bloku, w którym uwzględnił bieżącą sytuację na rynku energii elektrycznej w Polsce oraz najnowsze prognozy cen energii elektrycznej na rynkach hurtowych. Wynika z niego, że w okresie postoju bloku, tj. od 11 czerwca 2021 r. do 29 kwietnia 2022 r. marża pierwszego stopnia generowana przez blok będzie niższa o ok. 390 mln zł.

"Emitent zwraca uwagę, że nowy termin ponownej synchronizacji bloku z siecią został wskazany w protokole z mediacji z dnia 3 listopada 2021 r. prowadzonej przy udziale Mediatorów Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie spotkania mediacyjnego, o którym mowa powyżej strony, tj. NJGT, Rafako S.A. oraz E003B7 sp. z o.o. (spółka w 100% kontrolowana przez Rafako S.A.) parafowały projekt ugody" – czytamy w komunikacie.

Projekt ugody obejmuje również planowane powierzenie Rafako dodatkowych świadczeń, korzystnych dla NJGT, których efektem będzie między innymi obniżenie kosztów przyszłej eksploatacji bloku, podkreślono.

Dodatkowo strony, tj. NJGT i Rafako przewidują, że w sytuacji, gdy Rafako terminowo wykona wszystkie obowiązki, które będzie zobowiązane wykonać w terminie do 30 października 2022 r., tj. do projektowanego w ugodzie terminu zakończenia okresu przejściowego, NJGT nie będzie dochodzić roszczeń z tytułu kar umownych za niedochowanie aktualnie obowiązującego terminu zakończenia okresu przejściowego.

Tauron podkreśla, że na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego nie nastąpiło zawarcie ugody, a jej wejście w życie będzie zależne m.in. od: przedłożenia przez Rafako przedłużonych lub nowych gwarancji zabezpieczających należyte wykonanie umowy oraz nowych lub przedłużonych gwarancji zwrotu zaliczki.

Wejście w życie ugody będzie zależne od spełnienia się następujących warunków:
1. Uzyskania przez NJGT i wykonawcę z kontraktu niezbędnych zgód korporacyjnych, zezwalających na zawarcie ugody;
2. Przedłożenia NJGT przez wykonawcę z kontraktu przedłużonych lub nowych gwarancji zabezpieczających należyte wykonanie kontraktu oraz nowych lub przedłużonych gwarancji zwrotu zaliczki, zgodnych z postanowieniami ugody;
3. Prawomocnego zatwierdzenia ugody przez właściwy sąd powszechny, podało Rafako w osobnym komunikacie.

Tauron Polska energia jest spółką holdingową, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 % powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)