Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Prawo(OLE)
  4. >
  5. Gazowe paliwo z OZE, czyli nowe zasady wprowadzania biometanu do sieci dystrybucyjnej

Gazowe paliwo z OZE, czyli nowe zasady wprowadzania biometanu do sieci dystrybucyjnej

Jednymi z kluczowych elementów związanych z wytwarzaniem oraz obrotem biometanem są szczegółowe zasady wprowadzania biometanu do gazowej sieci dystrybucyjnej. Warunki te nie tylko umożliwiają fizyczny transport oraz handel biometanem, ale są też ważnym elementem objęcia go odpowiednim systemem wsparcia OZE. Niestety, wciąż brakuje podstawowego rozporządzenia dla tej branży.
oze biogaz prawo

Pomimo obowiązku wynikającego z ustawy o OZE brakuje podstawowego rozporządzenia wykonawczego. Ministerstwo Energii zwleka z jego wydaniem i wprowadza niepewność wśród inwestorów, chcących go produkować. Przypomnijmy, iż biometan jako oczyszczony biogaz jest pełnowartościowym metanem dostosowanym do wszelkich norm jakościowych, a dodatkowo pochodzi z OZE. Biometan daje szansę na efektywniejsze wykorzystanie biogazowni jako wytwórców OZE, gdyż jest w pełni wykorzystywany energetycznie (w przeciwieństwie do instalacji kogeneracyjnych, gdzie część energii jest zamieniana w najczęściej nieefektywnie wykorzystywane w ciepło). W kierunku biometanu jako paliwa transportowego bioCNG czy gazu dla celów grzewczych ustawia się cały zaawansowany świat biogazu, w tym Niemcy, Francja, Skandynawia, ale też Włochy czy Holandia i Wielka Brytania.

Rozporządzenie biometanowe

W Polsce biometan powoli zaczyna interesować dużych graczy, m.in. obecnych na pierwszej konferencji biometanowej w Polsce, Green Gas Poland. Wśród uczestników można było spotkać przedstawicieli PKN Orlen, Grupy Lotos, PSG czy niemieckiego lidera obrotu biometanem, Landawrme. Brakuje jednak zaangażowania ze strony ME. W wykazie prac legislacyjnych dotyczących projektów rozporządzeń przygotowywanych przez Ministra Energii widnieje w prawdzie m.in. pozycja dot. prac nad projektem rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości wytworzonego biogazu rolniczego w instalacji odnawianego źródła energii (dalej: rozporządzenie biometanowe) z terminem wydania czerwiec 2018 r. Do dzisiaj jednak się nie ukazało, a samo Ministerstwo milczy w tym temacie. Brak szczegółowych rozwiązań blokuje możliwość powstania pierwszych w Polsce instalacji wprowadzających biometan do gazowej sieci dystrybucyjnej.

Czytaj także: Prawo energetyczne do ekspresowej zmiany

Dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie obowiązywały na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej, wydanego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 9a ust. 11 Prawa energetycznego. Niemniej, zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy o OZE rozporządzenie to obowiązywało jeszcze przez 24 miesiące od wejścia w życie rozdziału IV ustawy o OZE i ostatecznie wygasło z dniem 30 czerwca 2018.

Czytaj także: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

Aktualna delegacja ustawowa zawarta w art. 62 ustawy o OZE, upoważnia ministra właściwego do spraw energii, aby w drodze rozporządzenia określił, szczegółowy zakres obowiązku potwierdzania danych, o którym mowa w art. 49 ust. 4 ustawy o OZE, w tym wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wytwarzanego biogazu rolniczego,  miejsca dokonywania pomiarów ilości wytwarzanego biogazu rolniczego na potrzeby realizacji obowiązku potwierdzania danych, a także  sposobu przeliczania ilości wytworzonego biogazu rolniczego na ekwiwalentną ilość energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach biometanowych – biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu gazowego, dostępne technologie wytwarzania biogazu rolniczego oraz potrzebę ustalenia ilości tego biogazu.

W związku z powyższym, zakres przedmiotowy unormowania obu rozporządzeń biometanowych (dotychczasowego oraz nowego) nie jest jednak tożsamy. Nowe rozporządzenie biometanowe, ze względu na ograniczenie upoważnienia do wydania przepisów wykonawczych, w odróżnieniu od dotychczasowego rozporządzenia, nie reguluje w sposób szczegółowy takich zagadnień jak parametry jakościowe (fizykochemiczne) biogazu rolniczego wprowadzanego do gazowej sieci dystrybucyjnej, a także szczegółowych warunków przyłączania do gazowej sieci dystrybucyjnej instalacji OZE wytwarzających biogaz rolniczy. Przepisy ustawy o OZE odsyłają w tym zakresie do odpowiednich przepisów Prawa energetycznego oraz przepisów wykonawczych zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, mających w tym zakresie charakter lex generalis.

Nowelizacja ustawy o OZE

Niemniej, branża biogazowa na etapie kolejnej nowelizacji ustawy o OZE przygotowuje odpowiednie argumenty, udokumentowane pod kątem technicznym, uzasadniające konieczność zmiany delegacji ustawowej w zakresie konieczności określenia szczegółowych parametrów jakościowych biometanu wtłaczanego do gazowej sieci dystrybucyjnej, które w tym zakresie mogłyby mieć charakter bardziej szczegółowych lex speciali dotyczących wyłącznie paliwa gazowego w postaci biometanu. Kluczowym elementem regulowanym przedmiotowym rozporządzeniem biometanowym będzie też kwestia dotycząca zasad wyliczania ekwiwalentnej ilości energii elektrycznej przeliczanej z biogazu rolniczego, która jest podstawowym elementem umożliwiającym wyliczenie odpowiedniego poziomu pomocy publicznej wynikającego z dedykowanych instalacjom biometanowym instrumentów wsparcia w postaci aukcji OZE oraz świadectw pochodzenia biogazu rolniczego (tzw. brązowe certyfikaty).

Podsumowując, proces przygotowywania odpowiednich unormowań w zakresie przepisów wykonawczych dotyczących szczegółowych danych wytwarzanego biogazu rolniczego wkracza w decydującą fazę. Rozwiązania te są niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju branży biometanowej i zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na paliwa gazowe z OZE. Wiele firm wprowadzając korporacyjne wymagania w zakresie udziału OZE chciałoby korzystać z tego rodzaju energii. Zwiększenie zdolności produkcyjnych paliwa gazowych na terenie kraju zwiększy też poziom bezpieczeństwa energetycznego i pozytywnie wpłynie na dywersyfikację tych dostaw. W związku z tym niezbędne jest jak najszybsze przyjęcie odpowiednich ram prawnych umożliwiających wytwarzanie paliw gazowych z OZE.

Czytaj także: Rząd przeprosił się z zieloną energią