Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Prawo(OLE)
  4. >
  5. Prawo energetyczne do ekspresowej zmiany

Prawo energetyczne do ekspresowej zmiany

Do konsultacji trafił projekt zmiany prawa energetycznego. Obowiązek sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie ma zostać zwiększony z 30 do 100 proc. Uregulowana zostanie sprzedaż rezerwowa prądu i gazu, która w Polsce lawinowo rośnie. Z kolei właściciele nieruchomości będą mieli mniejsze szanse na zablokowanie remontów sieci.
IMG 2775

Projekt zmiany prawa energetycznego oraz niektórych ustaw na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego zawisł 14 sierpnia. Na konsultacje jest bardzo mało czasu, ponieważ Minister Energii prosi o nadsyłanie uwag do 17 sierpnia. W zamyśle projektu, sprzedaż energii w Polsce ma być bardziej przejrzysta. Nie powinno też dochodzić do nieuzasadnionych wzrostów cen energii elektrycznej.

Obligo giełdowe

Jedną z ważniejszych przewidzianych  zmian jest podwyższenie obliga giełdowego, co Ministerstwo Energii zapowiedziało pod koniec lipca, gdy ceny energii elektrycznej na giełdzie osiągnęły rekordowe poziomy.

Czytaj także: Astronomiczne ceny prądu

Według projektu, przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej będzie zobowiązane ją w całości sprzedać na giełdzie towarowej lub na zorganizowanej platformie obrotu w Polsce.

Z obowiązku zwolniona będzie energia dostarczana bezpośrednią linią z przedsiębiorstwa do odbiorcy końcowego, energia z OZE, energia wytworzona w kogeneracji ze średnioroczną sprawnością ponad 52,5 proc, energia zużywana na potrzeby własne, wytworzona w instalacji o mocy mniejszej niż 50 MWe oraz energia niezbędna do wykonywania przez operatorów systemów elektroenergetycznych ich zadań.

Prezes URE może zwolnić z obowiązku instalacje, które rozpoczęły wytwarzanie energii po 1 lipca 2017 r. a sprzedaż energii zagwarantowały w długoterminowych umowach zawartych w celu realizacji inwestycji wytwórczych, zabezpieczenia przychodów oraz w ramach długoterminowych zobowiązań. Zwolnienie dotyczyć ma też energii wytwarzanej na potrzeby operatora systemu przesyłowego wykorzystywanej na potrzeby prawidłowego funkcjonowania KSE.

Przedsiębiorstwa energetyczne mają przekazywać Prezesowi URE informacje o zawartych umowach sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej poza giełdą. URE będzie ogłaszać średnią kwartalną cenę energii elektrycznej niepodlegającej obligu.

Czytaj także: Cała energia poprzez giełdę? Rumunia i Bułgaria już to zrobiły

Sprzedaż rezerwowa

Wzrost liczby zmian sprzedawców prądu i gazu sprawia, że część firm nie jest w stanie wywiązać się z obowiązku. W tym przypadku klient trafia do sprzedawców rezerwowych. Liczba takich kontraktów w Polsce wzrosła w tym roku kilkakrotnie i Ministerstwo Energii postanowiło bardziej uregulować ten rynek. Teraz warunki  oferowane takim odbiorcom są zwykle gorsze od rynkowych.

Według projektowanych przepisów sprzedawca rezerwowy to przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną, wskazane przez odbiorcę końcowego. Odbiorca upoważnia operatora systemu dystrybucyjnego, do którego sieci jest przyłączony, do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy sprzedaży rezerwowej.

Oferty sprzedawców rezerwowych mają być bardziej przejrzyste – zgodnie z propozycjami cenniki będą musiały zostać opublikowane na stronach firmy. Z kolei OSD mają udostępnić na swojej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie aktualną listę sprzedawców, którzy oferują sprzedaż rezerwową odbiorcom końcowym przyłączonym do jego sieci. Uregulowano też kwestie umów – ich warunków, czasów obowiązywania, sposobu zawierania i rozwiązywania. Umowa sprzedaży rezerwowej będzie mogła zostać co do zasady zawarta na 6 miesięcy.

Gdy dotychczasowy sprzedawca zaprzestał usług, a gospodarstwo domowe nie ma sprzedawcy rezerwowego, wtedy OSD zawiera umowę ze sprzedawcą urzędu. Projekt precyzuje, jaki podmiot nim jest.

Kodeksy sieci

Projekt ustawy przewiduje wdrożenie unijnych Kodeksów Sieci i Wytycznych. Podstawowe wymogi ogólnego stosowania odnoszą się wyłącznie do nowych przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci. W przypadkach szczególnych, w których OSD ma wątpliwość, czy dane urządzenie, instalacja lub sieć może być uznane za nowe czy istniejące, rozstrzygać ma prezes URE. W ocenie skutków regulacji Ministerstwo Energii oceniło, że takich wniosków może być prawie 3,8 tys.

Konflikty wokół awarii i remontów

Projekt zawiera też zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Chodzi o utrzymanie sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. Jak argumentuje resort energii nierzadko zdarza się, że na trasie przebiegu całej linii, pojedynczy właściciele odmawiają zgody na przeprowadzenie prac. Projekt zakłada nadanie decyzji starosty ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości rygoru natychmiastowej wykonalności. Według resortu energii, to pozwoli na dokonywanie niezbędnych prac remontowych, konserwacyjnych czy usuwanie awarii.  Właścicielowi nieruchomości – zgodnie z obecnym prawem – przysługuje w takiej sytuacji odszkodowanie od przedsiębiorstwa. „Jednostka nadal będzie mogła skorzystać z przysługujących jej instytucji prawa administracyjnego, łącznie z możliwością wstrzymania wykonalności decyzji” – czytamy w uzasadnieniu.

Karami w niesortowany węgiel

Znowelizowana na początku lipca ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw okazała się mieć pewną lukę. Chodzi o objęcie sankcjami wprowadzanie do obrotu węgla „niesortowanego”. Wprowadzanie paliwa niesortowanego jest przewinieniem takim samym w skutkach, jak wprowadzanie paliw stałych niespełniających wymagań jakościowych, dlatego też oba zakazy powinny być sankcjonowane w ten sam sposób – argumentuje resort energii.

Zmiana w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Obecnie obowiązek opracowywania programu budowy stacji gazu ziemnego oraz przedsięwzięć w zakresie modernizacji, rozbudowy albo budowy sieci niezbędnych do przyłączenia tych stacji spoczywa na wszystkich operatorach systemów dystrybucyjnych gazowych. Zaproponowano, by dotyczył tylko największych operatorów, tj. obsługujących ponad 100 tysięcy odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego.

Ministerstwo Energii otrzymywało informacje od jednostek samorządu terytorialnego o problemach z zapewnieniem obowiązkowego 10-procentowego udziału pojazdów elektrycznych we flocie wykorzystywanej do realizacji zadań publicznych (brak np. śmieciarek). Dlatego obowiązek może być zrealizowany także przez wykorzystanie pojazdów napędzanych gazem ziemnym.

Od kiedy?

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji dotyczących Kodeksów Sieci i Wytycznych, które mają wejść w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia. Proponuje się również, aby w dniu następującym po dniu ogłoszenia weszły w życie przepisy regulujące sprzedaż paliw gazowych i energii elektrycznej do odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych realizowaną przez sprzedawcę z urzędu. Część przepisów dotycząca sprzedaży rezerwowej ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy.

Czytaj także: Polacy zmieniali sprzedawcę prądu co 5 minut

 

 

Na 110 dni przed szczytem w Katowicach COP24 wiceminister środowiska Michał Kurtyka przeprowadza zmiany w zespole, który będzie odpowiadał na negocjacje klimatyczne z polskiej strony. Z Ministerstwa Energii ściągnął swojego bliskiego doradcę, kolejna osoba ma przyjść z Brukseli. Polska ma mieć też przedstawiciela klimatycznego w ONZ.
Michal Kurtyka
Oszczędność energii popłaca. Do inwestycji w zmniejszania zużycie energii zachęca w Polsce system świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów. Niedawno minęło 7 lat od wprowadzenia go w życie. Od tego czasu tysiące przedsiębiorstw uzyskało certyfikaty, a rynek firm pomagających w ich zdobyciu rozwija się coraz lepiej.
radiator-2845464 640
Rynek energii rozwija:
Technologie wspiera:

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!