Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. ZE PAK utworzy odpisy, które obniżą skonsolidowany wynik netto za 2021 r. o 550 mln zł

ZE PAK utworzy odpisy, które obniżą skonsolidowany wynik netto za 2021 r. o 550 mln zł

ZE PAK, w związku z zakończeniem prac nad testami na utratę wartości aktywów, dokona odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych, które spowodują obniżenie wyniku EBITDA grupy za 2021 r. o około 26 mln zł, a zysku netto grupy o około 550 mln zł, podała spółka. Wpływ na wynik jednostkowy wyniesie odpowiednio: 33 mln zł i 452 mln zł.

"Największy wpływ na wyniki testów miała zmiana bazowego scenariusza okresu eksploatacji węglowych aktywów wydobywczych i wytwórczych. Dotychczasowy scenariusz zakładał eksploatację bloków węglowych 1, 2 i 5 w elektrowni Pątnów do 2024 roku, natomiast blok o mocy 474 MW (dawna Elektrownia Pątnów II) miał funkcjonować nie dłużej niż do 2030 roku. Obecnie jako bazowy przyjęto scenariusz pracy wszystkich bloków węglowych Grupy do końca 2024 roku, czyli do czasu, gdy aktywom tym przysługuje wsparcie w postaci mechanizmu rynku mocy. Spółka postrzega obecną sytuację rynkową w zakresie kształtowania się relacji cen energii i uprawnień do emisji CO2 jako wysoce zmienną i ryzykowną, dynamika tych zmian w ostatnim roku przybrała jeszcze na sile. Węglowa działalność wydobywcza i wytwórcza po 2024 roku będzie musiała się wiązać z podjęciem szeregu inwestycji m.in. umożliwiających dalszą eksploatację odkrywki Tomisławice oraz dostosowujących blok 474 MW do wymogów środowiskowych" – czytamy w komunikacie.

Spółka widzi możliwość poniesienia takich inwestycji i wydłużenia pracy aktywów węglowych po 2024 roku, jednak zdecydowanie uzależnia podjęcie takich działań od wprowadzenia mechanizmu wsparcia po 2024 roku, który zmniejszałby ryzyko działalności przewidzianych do wygaszenia aktywów wytwórczych grupy.

Z uwagi na fakt, iż obecnie taki mechanizm nie istnieje na okres po 2024 roku, spółka kierując się zasadą racjonalności oczekiwań skróciła przewidywany okres eksploatacji węglowych aktywów wydobywczych i wytwórczych. Jednocześnie spółka nie wyklucza wydłużenia okresu eksploatacji aktywów węglowych w przypadku ustanowienia mechanizmu wsparcia po 2024 roku w satysfakcjonującym kształcie, podkreślono.

"W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK SA za 2021 rok przeprowadzone testy na utratę wartości aktywów wykazały zasadność utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych CGU Elektrownia Pątnów. W trakcie sporządzania sprawozdania finansowego zidentyfikowano również inne zdarzenia o jednorazowym charakterze, które były związane ze zmianą bazowego scenariusza eksploatacji aktywów węglowych. Do najważniejszych należy zaliczyć: pozostałe odpisy aktualizujące wartość środków trwałych i środków trwałych w budowie, odpisy aktualizujące wartość aktywa górniczego, odpisy aktualizujące wartość materiałów, zmiany wysokości rezerw na rekultywacje oraz korekty w zakresie odroczonego podatku dochodowego" – czytamy dalej.

Wymienione wyżej zdarzenia spowodują obniżenie wyniku EBITDA Grupy o około 26 mln zł, a w zakresie skonsolidowanego wyniku netto obniżenie o około 550 mln zł, podano również.

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego ZE PAK SA za 2021 rok, przeprowadzone testy na utratę wartości aktywów wykazały zasadność utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych CGU Elektrownia Pątnów. Do pozostałych zdarzeń o jednorazowym charakterze zidentyfikowanych w spółce zaliczono: odpisy aktualizujące wartość materiałów, zmiany wysokości rezerw na rekultywacje oraz korekty w zakresie odroczonego podatku dochodowego.

Wymienione wyżej zdarzenia spowodują obniżenie wyniku EBITDA spółki o około 33 mln zł, a w zakresie jednostkowego wyniku netto obniżenie o około 452 mln zł.

ZE PAK zapewnił, że wymienione operacje mają charakter niepieniężny, księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową spółki i grupy.

Przewidywany szacunkowy skonsolidowany wynik grupy na poziomie EBITDA za 2021 rok wyniesie 243 mln zł. W wyniku opisanych powyżej zdarzeń przewidywana szacunkowa skonsolidowana strata netto grupy za 2021 rok wyniesie 309 mln zł. 

Przewidywany szacunkowy jednostkowy wynik ZE PAK na poziomie EBITDA za 2021 rok wyniesie 169 mln zł. W wyniku opisanych powyżej zdarzeń przewidywana szacunkowa strata netto ZE PAK za 2021 rok wyniesie 302 mln zł, podsumowano.

Grupa ZE PAK prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,21 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)