Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. Umowa na budowę Elektrowni Ostrołęka C z GE za ok. 2,5 mld zł została zawarta

Umowa na budowę Elektrowni Ostrołęka C z GE za ok. 2,5 mld zł została zawarta

Warszawa, 25.06.2021 (ISBnews) –  Elektrownia Ostrołęka (spółka powiązana z Energą – zamawiający projekt węglowy) i CCGT Ostrołęka (podmiot w 100% zależny od Energi – zamawiający projekt gazowy) podpisały z GE Power, GE Steam Power Systems (poprzednia firma: Alstom Power Systems) – wykonawcami projektu węglowego oraz General Electric Global Services (razem z GE Power wykonawcami projektu gazowego) "dokumentu zmiany kontraktu z dnia 12 lipca 2018 r. na budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy 1 000 MW, wraz z jednocześnie zawieranymi przez odpowiednio określone strony aneksem gazowym wraz z umową serwisową oraz porozumieniem dotyczącym rozliczenia realizacji projektu węglowego, podała Energa. Wartość budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) o mocy 745 MWe netto wyniesie szacunkowo ok. 2,5 mld zł.

"Zgodnie z dokumentem zmiany kontraktu:

1) zasady i warunki realizacji inwestycji objętej kontraktem z dnia 12 lipca 2018 r. na budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy 1 000 MW zawartym między zamawiającym projekt węglowy a wykonawcą projektu węglowego po zmianie technologii i uzgodnieniu przedmiotu inwestycji, jako budowy elektrowni gazowo-parowej (w miejsce elektrowni węglowej), to jest projektu gazowego określa dokument aneksu do kontraktu zatytułowany 'kontrakt na budowę elektrowni gazowo-parowej", który zastępuje dotychczasowe postanowienia kontraktu w całości;

2) stronami aneksu gazowego odpowiedzialnymi za wykonanie projektu gazowego będzie jako wykonawca wykonawca projektu gazowego, a jako inwestor zamawiający projekt gazowy; co za tym idzie: w miejsce dotychczasowego uczestnika po stronie wykonawcy kontraktu wstąpiła General Electric Global Services, w miejsce zamawiającego EO, CCGT Ostrołęka, a EO nie jest uczestnikiem projektu gazowego i w konsekwencji nie będą jej przysługiwały żadne prawa, ani nie będą na niej spoczywały żadne obowiązki wynikające z aneksu gazowego;

3) zasady i warunki rozliczenia prac wykonanych przy realizacji kontraktu, poprzedzających zawieszenie jego wykonywania […] oraz po okresie zawieszenia do wdrożenia decyzji o zmianie technologii i określeniu przedmiotu inwestycji, jako budowy elektrowni gazowo-parowej (w miejsce elektrowni węglowej […]) reguluje porozumienie pomiędzy EO a wykonawcą projektu węglowego dotyczące rozliczenia projektu węglowego w ramach kontraktu dotyczącego budowy Elektrowni Ostrołęka C […].

II. Przedmiotem aneksu gazowego jest budowa elektrowni gazowo-parowej (CCGT) o mocy 745 MWe netto za szacunkową kwotę ok. 2,5 mld zł, która zlokalizowana będzie w Ostrołęce na terenie pierwotnie wykorzystanym w projekcie budowy bloku węglowego. Blok będzie zasilany gazem ziemnym wysokometanowym. Zostanie zaprojektowany i wykonany jako jednostka jednowałowa: z jedną turbiną gazową, kotłem odzyskowym, turbozespołem parowym kondensacyjnym i chłodnią wentylatorową mokrą. Projekt realizowany będzie jako 'brown field' – z maksymalnym wykorzystaniem infrastruktury budowlanej zrealizowanej dla projektu węglowego. Kontrakt będzie zrealizowany w formule 'pod klucz', obejmującej realizację wszystkich prac w tym m.in. zaprojektowanie, uzyskanie w imieniu zamawiającego projekt gazowy zamiennych decyzji administracyjnych, dostawy, roboty budowlane, montaż, ruch próbny, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, przekazanie do eksploatacji, szkolenie personelu. Projekt budowlany zostanie opracowany przez zamawiającego projekt gazowy, a wykonawca projektu gazowego uwzględni go przy projektowaniu, zaktualizuje lub uzupełni oraz zaktualizuje posiadane decyzje i pozwolenie na budowę. Harmonogram realizacji projektu gazowego przewiduje rozpoczęcie prac budowlanych z końcem 2021 r., a oddanie elektrowni do użytku w 2025 r." – czytamy w komunikacie.

Porozumienie ws. rozliczenia reguluje prawa i obowiązki EO oraz wykonawcy projektu węglowego głównie w zakresie rozliczenia wykonywanych przez wykonawcę projektu węglowego prac w ramach realizacji tego projektu, w zakresie prac budowlanych do momentu ich wstrzymania wskutek zawieszenia wykonania kontraktu, czynności zachowawczych i zabezpieczających wykonywanych w okresie zawieszenia kontraktu oraz prac związanych z zakończeniem prac dedykowanych dla realizacji projektu węglowego. Zgodnie z tym porozumieniem, rozliczenie realizacji projektu węglowego nastąpi do końca 2021 roku, a całkowita kwota, jaką EO będzie zobowiązana zapłacić na rzecz wykonawcy projektu węglowego nie przekroczy 1,35 mld zł netto, podkreślono również.

Energa podkreśliła, że szczególna konstrukcja dokumentu zmiany kontraktu ma na celu umożliwienie realizacji projektu gazowego przez CCGT Ostrołęka jako spółki, która zastąpi EO w realizacji inwestycji zlokalizowanej w Ostrołęce, albowiem Energa i Enea (jako wspólnicy EO) zawarły 22 grudnia 2020 r. porozumienia, w których to Enea potwierdziła swoje oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie gazowym, a zarazem ustaliły, że projekt gazowy realizować ma spółka, do której przeniesione zostaną składniki mienia służące realizacji projektu gazowego. Spółka CCGT Ostrołęka założona została jako spółka celowa dedykowana do realizacji jednego z powyższych porozumień (porozumienia podziałowego), w związku z tym w dniu 25 czerwca br. zawarła z EO umowę sprzedaży w celu nabycia przedsiębiorstwa EO, umożliwiającego realizację projektu gazowego.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

(ISBnews)