Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. Rząd przyjął nowelizację ustawy dot. organizacji konferencji klimatycznej COP24

Rząd przyjął nowelizację ustawy dot. organizacji konferencji klimatycznej COP24

Warszawa, 11.07.2018 (ISBnews) – Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, przedłożony przez ministra środowiska, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Nowelizując ustawę wprowadzono dodatkowe rozwiązania, które umożliwią sprawną i bezpieczną organizację w Polsce konferencji klimatycznej (Konferencja COP24) oraz stabilne sfinansowanie tego wydarzenia (konferencja odbędzie się w Katowicach od 3 do 14 grudnia 2018 r.).

"Na podstawie ustawy zostanie powołany przez premiera pełnomocnik rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron. Będzie on sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska i wejdzie do zespołu ds. organizacji Konferencji COP24 (wejdzie do niego także marszałek województwa śląskiego jako podmiot zarządzający regionalnym transportem kolejowym)" – czytamy w komunikacie.

Pełnomocnik będzie wykonywał m.in. zadania związane z pełnieniem przez Polskę funkcji Prezydencji Konferencji Stron, w tym przewodniczył negocjacjom prowadzonym przez strony Konwencji Klimatycznej, Protokołu z Kioto i Porozumienia Paryskiego. Przy wykonywaniu tych zadań pełnomocnik będzie współpracował z organami administracji rządowej, a wsparcie organizacyjne i finansowe zapewni mu minister środowiska. Misja pełnomocnika skończy się 31 grudnia 2019 r.  Powołany zostanie także specjalny wysłannik ministra spraw zagranicznych do spraw klimatu, który na wniosek pełnomocnika będzie wspierał go w realizacji zadań. Z kolei minister środowiska będzie prowadził negocjacje w sprawach objętych Konwencją Klimatyczną, Protokołem z Kioto i Porozumieniem Paryskim. Jego zadaniem będzie także zlecanie analiz i ocen na potrzeby tych negocjacji, podano również.              

"Przewidziano zwiększenie środków przeznaczonych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie organizacji Konferencji COP24 oraz wykonywanie zadań związanych z pełnieniem przez Polskę funkcji Prezydencji Konferencji Stron – do 221 mln zł (oznacza to przeznaczenie dodatkowych 92 400 591 zł na dofinansowanie szczególnie ważnych zadań). Jednocześnie zmieniono limity kwot przeznaczonych na to przedsięwzięcie w roku 2018 i 2019. Wzrost wydatków związanych z organizacją Konferencji COP24 wynika m.in. ze zwiększonej liczby delegatów, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu, kosztów zapewnienia odpowiedniego transportu uczestnikom rozlokowanym w dwóch województwach (śląskim i małopolskim), kosztów dodatkowego zatrudnienia w związku z organizacją tego przedsięwzięcia, a także wydatków związanych z aktywnością Prezydenta COP24" – czytamy dalej.

Większością środków będzie dysponował minister środowiska, który zapewni przede wszystkim obsługę logistyczno-techniczną Konferencji COP24. Pozostała część środków NFOŚiGW zostanie przeznaczona głównie na zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz porządku publicznego i będzie w dyspozycji ministra spraw wewnętrznych i administracji, który podzieli je między podległe sobie służby, podano także.

"Wprowadzono także przepisy, które umożliwią wypłatę funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej ekwiwalentu pieniężnego za pełnienie służby w czasie przekraczającym ustawowo określoną normę czasu. Ekwiwalent będzie przysługiwał funkcjonariuszom pełniącym służbę od 30 listopada do 15 grudnia 2018 r., w związku z realizacją zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Konferencji COP24. Środki na ten cel będą pochodziły z NFOŚiGW. Obecne przepisy nie przewidują wypłaty takiego ekwiwalentu (jego wypłata wymaga zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na organizację Konferencji COP24)" – podsumowano.

Nowe rozwiązania wejdą w życie z dniem następującym po dacie ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. 

Na początku lipca prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał Michała Kurtykę na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Kurtyka pełni funkcję pełnomocnika ds. prezydencji COP 24 od 27 kwietnia 2018 r. 

(ISBnews)