Menu
Patronat honorowy Patronage

Prezydent podpisał nowelizację prawa energetycznego m.in. ws. magazynów energii

Warszawa, 02.06.2021 (ISBnews) – Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, podała Kancelaria Prezydenta. Nowelizacja wprowadza rozwiązania dotyczące m.in. dystrybucji energii elektrycznej i jej magazynowania.

"Głównym celem ustawy jest wprowadzenie do obowiązującego systemu prawnego rozwiązań zmierzających do poprawy funkcjonowania i rozwoju rynku energii w zakresie działalności dotyczącej wytwarzania, przesyłania, magazynowania, dystrybucji i obrotu energią" – czytamy w komunikacie.

Ma to nastąpić w szczególności poprzez:

1) umożliwienie stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, w tym ogólne zasady głosowania w sprawie decyzji dotyczących wniosków przygotowywanych przez wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej;

2) stworzenie podstawy prawnej dla rekuperacji energii elektrycznej zwróconej do sieci trakcyjnej w następstwie hamowania pojazdów oraz odbioru energii elektrycznej przez punkt ładowania z pojazdu elektrycznego;

3) wprowadzenie obowiązku opracowywania przez operatora systemu magazynowania instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej;

4) uznanie prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) organem właściwym do uznawania kwalifikacji osób wykonujących prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich EFTA;

5) przyznanie prezesowi URE kompetencji do zatwierdzania instrukcji tylko wtedy, jeżeli spełnia ona wymagania określone w ustawie;

6) przyznanie prezesowi URE uprawnienia do cofnięcia koncesji w przypadku wydania przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wobec przedsiębiorstwa energetycznego decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

7) wprowadzenie podstawy prawnej dla funkcjonowania zamkniętych systemów dystrybucyjnych;

8) wprowadzenie kompleksowych rozwiązań dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej;

9) wprowadzenie zakazu zawierania umów sprzedaży paliw gazowych i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa, mającego na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom niektórych sprzedawców;

10) zobowiązanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii elektrycznej do zapewnienia publicznego dostępu do aktualnego stanu prawnego związanego z prawami konsumenta energii;

11) wprowadzenie obowiązku instalacji do dnia 31 grudnia 2028 r. liczników zdalnego odczytu skomunikowanych z systemem zdalnego odczytu w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 80% łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców końcowych przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV należących do tego operatora, zgodnie z harmonogramem określonym w ustawie;

12) powołanie operatora informacji rynku energii, którego rolą będzie utworzenie i rozwój centralnego systemu informacji rynku energii.

"Przyjęta regulacja ma również na celu stworzenie warunków dla rozwoju zastosowań magazynów energii elektrycznej, w tym usunięcie barier, które obecnie uniemożliwiają inwestorom uzyskanie korzyści ekonomicznych ze stosowania magazynowania energii elektrycznej" – czytamy dalej.

Zasadnicza część przepisów ustawy ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(ISBnews)

 

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu