Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. EC Będzin miał 23,81 mln zł zysku netto, 23,54 mln zł zysku EBIT w II kw. 2023 r.

EC Będzin miał 23,81 mln zł zysku netto, 23,54 mln zł zysku EBIT w II kw. 2023 r.

EC Będzin odnotował 23,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2023 r. wobec 57,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 23,54 mln zł wobec 55,01 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 62,04 mln zł w II kw. 2023 r. wobec 49,68 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2023 r. spółka miała 46,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 112,14 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 168,39 mln zł w porównaniu z 146,3 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 39,73 mln zł wobec 99,98 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej.

"Sytuacja finansowa emitenta w pierwszym półroczu 2023 r. uległa istotnej poprawie w stosunku do sytuacji finansowej za pierwsze półrocze 2022 r. W pierwszym półroczu 2023 r. emitent odnotował zysk netto w wysokości 4 748 tys. zł, podczas, gdy za pierwsze półrocze 2022 r. emitent odnotował stratę netto w wysokości: – 5 323 tys. zł. Bezpośredni wpływ na poprawę sytuacji finansowej EC Będzin miała decyzja poprzedniego zarządu emitenta o rozpoczęciu od stycznia 2023 roku działalności operacyjnej związanej z handlem paliwami (węgiel energetyczny). Rozpoczęta działalność pozwoliła na skorzystanie z dotychczas niewykorzystywanych w pełni aktywów i kompetencji w celu osiągnięcia korzyści biznesowych. Mając na uwadze sytuację na rynku surowców energetycznych w pierwszym półroczu 2023 r., charakteryzującą się dużą dynamiką zmiany cen, operacyjnie emitent wykorzystał możliwości obrotu na tzw. rynku spotowym i nie korzystał z umów długoterminowych na obrót paliwami, przez co emitent zachował wysoką elastyczność decyzyjną"- czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Decyzja odnośnie rozpoczęcia działalności polegającej na obrocie paliwami miała charakter oportunistyczny związany ze specyficznym otoczeniem rynkowym w jakim grupa kapitałowa znalazła się w perspektywie ostatnich kwartałów. Grupa osiągnęła korzyści biznesowe poprzez optymalizację ceny oraz stabilność jakości dostaw, podkreślono.

"Z rozpoczętej w styczniu 2023 roku działalności opierającej się na handlu węglem, wygenerował zysk w wysokości 4,7 mln zł. Odbiorcą węgla energetycznego od emitenta w pierwszym półroczu 2023 r. była wyłącznie Elektrociepłownia Będzin, która z racji powadzonej działalności operacyjnej generuje ciągłe zapotrzebowanie na tani i wysokiej jakości surowiec, który m.in. za pośrednictwem emitenta był dostarczany. Emitent zamierza kontynuować działalność operacyjną w zakresie obrotu paliwami i nie istnieje realne zagrożenie, aby miała zostać zakończona w ciągu następnych 12 miesięcy. Planowany obrót do końca roku jest na poziomie ok. 50 tys. ton paliwa, a szacowana marża netto z tego tytułu wyniesie ok. 6,5 mln zł. Planowany obrót na rok 2024 jest na poziomie ok. 200 tys. ton, zaś szacowana marża z tego tytułu wynosi ok. 21,2 mln zł" – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2023 r. wyniósł 4,75 mln zł wobec 5,32 mln zł straty rok wcześniej.

Elektrociepłownia Będzin prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)