Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Rynek
  4. >
  5. Z jakich ulg podatkowych może korzystać energetyka

Z jakich ulg podatkowych może korzystać energetyka

Ulga badawczo-rozwojowa, ulga na prototyp, ulga na robotyzację, ulga na ekspansję, ulga na innowacyjnych pracowników - to najważniejsze odliczenia, z których może korzystać także energetyka
ulgi podatkowe

Ulgi te zostały wprowadzone do polskiego systemu podatkowego nie później niż na początku 2022 roku.

Zaczynając od ulgi badawczo-rozwojowej należy wziąć pod uwagę proces opracowywania nowych, udoskonalonych czy też zmodyfikowanych produktów, które potencjalnie kwalifikują działalność jako badawczo-rozwojowa.

W zakresie omawianej ulgi istnieją interpretacje indywidualne, które wskazują między innymi działania kwalifikujące przedsiębiorstwo do korzystania z ulgi. Można tutaj wymienić: tworzenie wyrobów dla rynku wysokich, średnich czy też niskich napięć, optymalizacja procesów obróbki mechanicznej gniazd dla łączników gniazdowych oraz udoskonalanie stanowisk produkcyjnych, dzięki którym zwiększy się wydajność, a tym samym jakość.

Istota ulgi polega na zaliczeniu podanych działań do kosztów kwalifikowanych, a następnie odliczenie 100% kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania. W niektórych przypadkach stawka ta może wynosić nawet 200%.

Ulga na intelekt

    Kolejnym korzystnym rozwiązaniem, z którego mogą skorzystać branże energetyczne jest ulga IP Box. Daje ona możliwość zastosowania 5% preferencyjnej stawki podatku i przysługuje przedsiębiorstwom, którzy w wyniku prowadzonych prac otrzymują wytworzone lub ulepszone prawa własności intelektualnej, do których należą między innymi: patenty czy też autorskie prawa do programu komputerowego.

Dodatkowo od  2022 roku, wskutek zmian, jakie wprowadził Polski Ład ulgę IP Box można łączyć z ulgą badawczo-rozwojową. Oznacza to, że podatnik posiada uprawnienie do odliczenia kosztów kwalifikowanych, związanych z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej, przy ustalaniu dochodu z tytułu kwalifikowanego IP Box. Te koszty muszą być związane z procesem tworzenia, rozwijania lub udoskonalania kwalifikowanego dochodu objętego IP Box.

Ulga na ekspansję i prototyp

            W sytuacji przedsiębiorstw z sektora energetycznego, koszty związane z promocją czy marketingiem są nieuniknione w codziennym prowadzeniu działalności. W ramach ulgi na ekspansję można odliczyć 100% nakładów poniesionych na rozszerzenie rynków zbytu (uczestnictwo w targach – np. organizacja miejsca wystawowego, przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów – certyfikacja towarów, rejestracja znaków towarowych czy też organizacja dokumentacji koniecznej w przystąpieniu do przetargu) zarówno krajowych jak i zagranicznych, maksymalnie  do kwoty 1 000 000 zł.

Inną formą wsparcia branży energetycznej jest ulga na prototyp. Oferuje możliwość odliczenia 30% sumy kosztów związanych z produkcją próbną nowego produktu (np. koszty nabycia materiałów i surowców nabytych w celu produkcji próbnej nowego produktu) i jego wprowadzeniem na rynek (koszty badań ekspertyz, ale też koszty badań cyklu życia produktu).

Ta korzystna preferencja może stanowić istotne wsparcie dla podatników, którzy w ramach swojej działalności badawczo-rozwojowej opracowali innowacyjny produkt i zamierzają wprowadzić go na rynek. Warto wspomnieć, że kwota odliczenia w roku podatkowym nie może przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga na roboty i mądrych pracowników

Z ulgą na prototyp silnie powiązana jest ulga na robotyzację. Ma ona zastosowanie w przedsiębiorstwach sektora energetycznego, które posiadają prywatne linie produkcyjne bądź które chcą nabyć nowe roboty, które będą wykorzystywane w procesie produkcyjnym. W ramach ulgi można odliczyć również koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych. Istota ulgi na robotyzację polega na odliczeniu 50% kosztów związanych z inwestycjami w robotyzację. Dodatkowo aktualnie ulga obejmuje koszty, które zostały poniesione w latach od 2022 do 2026 roku.

Kolejną i już ostatnią ulgą poruszoną w dzisiejszym artykule jest ulga na innowacyjnych pracowników. Z preferencji skorzystają przedsiębiorstwa, które angażują specjalistów do realizacji projektów badawczo-rozwojowych, a które w danym roku podatkowym odnotowały straty lub ich dochód nie osiągnął poziomu umożliwiającego odliczenia kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Przedsiębiorca będący płatnikiem ma możliwość obniżenia zaliczek na podatek dochodowy, które zostały potrącone od dochodów uzyskanych w wyniku pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeśli pracownik lub usługodawca bezpośrednio zaangażowany jest w działalność badawczo-rozwojową.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z tej ulgi jest, aby czas pracy pracownika/usługodawcy przeznaczony na działalność badawczo-rozwojową lub czas wykonania usługi w obszarze badawczo-rozwojowym wynosił co najmniej 50% ogólnego czasu pracy/wykonania usługi Ulga ta sprawia, że polskie przedsiębiorstwa mogą zwiększyć swoją konkurencyjność na arenie międzynarodowej.

Warto sprawdzić czy przedsiębiorstwo spełnia warunki do skorzystania z którejś z wymienionych ulg podatkowych. Jeśli pojawiają się wątpliwości, zalecana jest konsultacja z doradcą podatkowym, aby uzyskać dokładną informację w danej sytuacji.

Łukasz Bielecki – doktor nauk społecznych. Założyciel i zarządzający podmiotami zrzeszonymi w ramach Grupy KLB, wykładowca w zespole Katedry Badań nad Gospodarką Cyfrową w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Autor licznych szkoleń, wykładów oraz publikacji naukowych. Posiadający uprawnienia biegłego rewidenta, biegły sądowy z obszarów finanse i rachunkowość, dyplomowany księgowy, certyfikowany księgowy. Fascynat rozwoju biznesu.

Rynek energii rozwija:
Zgodnie z przewidywaniami, Komisja Europejska zaproponowała na 2040 rok 90% cel redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE. W wizji KE energetyka ma być wtedy praktycznie bezemisyjna, głównie dzięki OZE. Udział energetyki jądrowej też ma się zmniejszać.
wegiel
Dla światowego sektora wydobywczego Polska jest skansenem, w którym nie obowiązują prawa ekonomii. Nasze przepisy geologiczne to woda na młyn oszołomów, którzy domagają się aby cały węgiel wydobyć bez względu na koszty - bo tak jest zapisane w koncesji
polskie górnictwo
Materiał Partnera
Na początku października UE uzgodniła ostateczny kształt regulacji eliminującej stosowanie sześciofluorku siarki (SF6) w urządzeniach elektrycznych i elektroenergetycznych. Sam zakaz mógłby znacząco utrudnić na przykład budowę sieci wspierających transformację energetyczną. Na szczęście są już jednak alternatywne technologie, które znajdują tu zastosowanie.
Wind power generation

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!