Menu
Patronat honorowy Patronage

Bezpieczna umowa dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną cz. I

Zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej jako pierwszy etap inwestycji w energię odnawialną (OZE) wiąże się z koniecznością zabezpieczenia praw inwestora w przypadku wystąpienia sytuacji, które mogą zniweczyć całe przedsięwzięcie. W tej publikacji przedstawiamy rozwiązanie gwarantujące trwałość umowy (czas dzierżawy) w razie zbycia nieruchomości przez wydzierżawiającego.

Zgodnie z art. 678 k.c. (przepis dotyczący umowy najmu ma zastosowanie również do umowy dzierżawy – przyp. Kancelarii) w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. Może więc zdarzyć się tak, że umowa zawarta na 20 lub nawet 25 lat może zostać rozwiązana jeśli wydzierżawiający sprzeda grunt, na którym posadowiona jest instalacja fotowoltaiczna. Sposobem uniknięcia takiego ryzyka jest zawarcie jej z tzw. datą pewną.

Czynność prawna (zawarcie umowy) ma datę pewną (art. 81 k.c.) :

1) w razie stwierdzenia dokonania czynności w jakimkolwiek dokumencie urzędowym – od daty dokumentu urzędowego;

2) w razie umieszczenia na obejmującym czynność dokumencie jakiejkolwiek wzmianki przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza – od daty wzmianki;

3) w razie opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu dokumentu w postaci elektronicznej – od daty opatrzenia kwalifikowanym elektronicznym znacznikiem czasu.

W praktyce polega na opatrzeniu dokumentu datą i potwierdzeniu daty przez właściwą osobę urzędową – najczęściej notariusza. Tak dokonane zabezpieczenie zapewnia pełną trwałość umowy na dzierżawę gruntu pod farmę fotowoltaiczną, gdyż według § 2 art. 678 k.c. uprawnienie do wypowiedzenia najmu (i dzierżawy – przyp. Kancelarii) nie przysługuje nabywcy, jeżeli umowa najmu (i dzierżawy – przyp. Kancelarii) była zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy wydana.

Na potrzebny inwestycji fotowoltaicznej rekomendujemy oprócz zachowania formy pisemnej zabezpieczenie jej właśnie przy wykorzystaniu daty pewnej.

O dodatkowych gwarancjach w umowach dzierżawy gruntu na potrzeby farmy fotowoltaicznej pozwalających uniknąć problemów związanych z egzekucją, upadłością lub restrukturyzacją właściciela gruntu w następnej publikacji.


Wojciech Basiewicz – Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał, w renomowanych wrocławskich kancelariach, specjalizując się m.in. procesach sądowych w sprawach gospodarczych, obsłudze bankowych portfeli wierzytelności, due diligence. W latach 2009 – 2014 kierował zespołem prawnym jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce. Aktualnie prowadzi Kancelarię Basiewicz Kasprzyk Sp.p. z siedzibą we Wrocławiu.   Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych. Wspiera przedsiębiorców w bieżącej działalności, a od kilku lat specjalizuje się w przede wszystkim w prawie energetycznym doradzając klientom w procesach uzyskiwania koncesji OPC oraz OZE, a także w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki.

Konsultacja: Kacper Szulecki

 

Fotowoltaikę wspiera:
Od rana wielu nadawców medialnych i wydawnictw protestuje przeciwko zaproponowanemu przez rząd projektowi ustawy mającej nałożyć nowe opłaty na wydawców.
Pogłoski o energetycznej zapaści w Szwecji są przesadzone – przekonuje w swojej polemice do ostatnich doniesień medialnych Przemysław Stępień. Tłumaczy z czego wynika problem w pokryciu zapotrzebowania na moc w części Szwecji i przekonuje, że reakcja przemysłu na chwilowy wzrost cen prądu czy sięgnięcie po import energii z Polski to nic nadzwyczajnego.
Wzrastające ceny energii elektrycznej coraz częściej skłaniają odbiorców o dużych wolumenach zużycia do poszukiwania alternatywnych możliwości zakupu energii – przede wszystkim energii zielonej, pozwalającej nie tylko przyczynić się do ochrony klimatu, ale także budowania pozytywnego wizerunku firmy, korzystającej ze źródeł odnawialnych. Każdy odbiorca może oczywiście zrealizować we własnym zakresie projekt budowy źródła odnawialnego, np. źródła fotowoltaicznego, jednak nie dla wszystkich będzie to rozwiązanie optymalne. Alternatywą jest zawarcie umowy na sprzedaż energii elektrycznej bezpośrednio od jej wytwórcy, czyli tzw. corporate Power Purchase Agreement (cPPA). W ostatnim czasie zainteresowanie tego typu umowami w Polsce znacznie wzrasta, nawet pomimo występowania pewnych barier prawnych narzuconych przez ustawodawcę.
Zielone technologie rozwijają:
W ostatnim roku moc farm wiatrowych na całym świecie wzrosła o rekordowe 82 GW - szacuje Światowa Rada Energetyki Wiatrowej (GWEC). Dynamiczny rozwój pociągnął za sobą jednak problemy z dostępnością drewna na łopaty. W efekcie rośnie zainteresowanie wykorzystaniem np. zużytych plastikowych butelek.
Farma wiatrowa, źródło: MHI Vestas
Zielone technologie rozwijają:
Technologie wspiera: