Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Prawo(OLE)
  4. >
  5. Projekt ustawy o efektywności energetycznej po poprawkach

Projekt ustawy o efektywności energetycznej po poprawkach

Projekt ustawy o efektywności energetycznej przeszedł uzgodnienia międzyresortowe i został skierowany na Komitet ds. Europejskich. Pojawiła się między innymi nowa instytucja prowadząca rejestr oszczędności energii finalnej, złagodzono wymogi dotyczące audytorów oraz dookreślono obowiązki firm paliwowych.
Energy Efficiency – House No.9

Projektowana ustawa o efektywności energetycznej przeszła liczne zmiany. W stosunku do  projektu z sierpnia dodano definicję energii finalnej, zmieniono definicje rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej. Do umów jednostek sektora publicznego, finansowanych w całości lub w części przez partnera prywatnego, ma stosować się przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Doprecyzowano, kiedy wydatki na te umowy nie wpływają na poziom długu publicznego.

Podmiot paliwowy

Projektowana ustawa poszerzy katalog podmiotów objętych systemem świadectw efektywności energetycznej o przedsiębiorstwa wprowadzające paliwa do obrotu. Nowa definicja tych podmiotów nie odwołuje się już do Narodowego Celu Wskaźnikowego, ale do rejestru na podstawie prawa energetycznego. Zdefiniowano wprowadzenie paliw ciekłych do obrotu, w tym odliczenia wynikające ze stosowania biopaliw. Wyszczególniono paliwa wraz z kodami: gaz płynny LPG, benzyny silnikowe i olej napędowy.

Wprowadzający paliwa do obrotu będą zobowiązani w poszczególnych latach do osiągnięcia oszczędność energii finalnej wyrażonej w toe. Obowiązek nie wyniesie – jak przy innych podmiotach – 1,5 proc. co roku, ale ma rosnąć stopniowo – od 0,2 proc. w 2021 do 1 proc. w 2030 r. Dla podmiotów paliwowych projekt wydłuża możliwość częściowego realizowania obowiązku oszczędności energii opłatą zastępczą do roku 2025. Trzyletnie rozliczanie łączne obowiązku przedłużono do połowy 2023 r.

Katalog przedsięwzięć

Przedsięwzięcia objęte systemem świadectw efektywności energetycznej rozszerzono o wymianę lub modernizację pojazdów drogowych lub kolejowych, ograniczenie strat sieciowych związanych z  dystrybucja paliw ciekłych. Dodano modernizację, wymianę lub odtworzenie „uszkodzonych urządzeń energetycznych i instalacji pomocniczych służących procesowi wytwarzania lub przesyłania energii elektrycznej lub cieplnej lub chłodu, w tym układów odwodnień instalacji i sieci parowych”.

Czytaj także: Komentarz do nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej

Programy dofinansowań

Projekt ustawy o efektywności energetycznej przewiduje programy bezzwrotnych dofinansowań dla osiągnięcia oszczędności energii finalnej u odbiorcy końcowego. Miałyby polegać na współfinansowaniu wymiany ogrzewania oraz podłączania do sieci ciepłowniczej. Tym samym wykreślono tu termomodernizację i wymianę oświetlenia. Według pierwszego projektu – liczyłaby się tylko wymiana kotłów na gaz lub OZE. Tu zaprotestowało Ministerstwo Aktywów Państwowych. Nowe przepisy nie wskazują już technologii, a powołują się na unijne rozporządzenie dotyczące etykietowania energetycznego, które przyznają możliwość wsparcia „dwu istotnie licznych klas efektywności energetycznej lub klas wyższych”. Minister klimatu określi w rozporządzeniu wartości referencyjne oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć.

Czytaj także: Audyty efektywności energetycznej do poprawki

Programy dofinansowań mogłyby prowadzić podmioty zobowiązane do rozliczenia obowiązku oszczędności energii, lub wskazane przez nie podmioty upoważnione. Zrezygnowano z zapisów dotyczących koncesji. Szczegółowe zasady realizacji programów dofinansowań zostaną ustalone w regulaminach. Doprecyzowano informacje dotyczące przekazywanych do Urzędu Regulacji Energetyki regulaminów. Prezes URE ma co roku zbierać i publikować informacje na temat uzyskanych w ten sposób oszczędności energii.

Zrezygnowano z przekazywania informacji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z zapisów dotyczących obowiązku publikacji i obliczania średnioważonej ceny białych certyfikatów.

Rejestr IOŚ-PIB

Proponuje się powołanie centralnego rejestru oszczędności energii finalnej, prowadzonego przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Początkowo miał to być NFOŚiGW. Ustawa o efektywności energetycznej wymienia instytucje, które będą mogły wprowadzać do rejestru dane oraz je pobierać.

W rejestrze byłyby gromadzone dane dotyczące zrealizowanych projektów efektywności energetycznej za pomocą środków alternatywnych, czyli finansowanych z funduszy publicznych i zagranicznych. Byłyby to informacje na temat konkretnych projektów, podmiotów realizujących te projekty oraz okresu uzyskiwania oszczędności energii, formy i kwoty dofinansowania, a także wysokości średniorocznej i skumulowanej ilości oszczędności energii finalnej.

Czytaj także: Nowy projekt polityki energetycznej państwa

Audyty efektywności energetycznej

Złagodzono, w stosunku do pierwszej wersji projektu, zapisy dotyczące audytorów efektywności energetycznej. Zamiast 5-letniego doświadczenia zawodowego, wpisano 2-letnie doświadczenie, zamiast stopnia doktora jest stopień magistra nauk technicznych.

Nie ma już bezpośrednich zapisów o niesporządzanie audytu, jeśli oszczędność energii jest taka sama jak deklarowana. Przepis stanowi, że w przypadku uzyskania oszczędności innej niż w świadectwie trzeba złożyć wniosek o jego zmianę.

Prawo energetyczne

W prawie energetycznym doprecyzowano zapisy o instalacji układów pomiarowo-rozliczeniowych dla ciepła i ciepłej wody w budynkach wielolokalowych. Naruszenie obowiązku ich montażu, pobieranie opłat za montażu, nierozliczanie kosztów według wskazań urządzeń ma być karane. Projekt wymienia, co brać pod uwagę dla określenia technicznej wykonalności i opłacalność montażu. Dodano zapisy o rozliczeniach kosztów ogrzewania i częstotliwości informowania o tych kosztach.

Wejście w życie

Projekt zmiany ustawy o efektywności energetycznej przewiduje, że nowe przepisy wejdą w życie z niewielkimi wyjątkami 14 dni o ogłoszeniu. Centralny rejestr oszczędności energii finalnej ma obowiązywać od 2022 r.

Partner działu Klimat:
Zielone technologie rozwijają:
Fotowoltaikę wspiera:
Partner działu Klimat:
Rynek energii rozwija:
Technologie wspiera: