Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Prawo(OLE)
  4. >
  5. Zmiany w ustawie o offshore

Zmiany w ustawie o offshore

Skierowany na Komisję Prawniczą projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych wprowadza nowe rozwiązania dotyczące m.in. dodatkowych opłat koncesyjnych. Jednocześnie dużo zmian odnośnie pozwoleń lokalizacyjnych umieszczono w ustawie o obszarach morskich. Projekt jeszcze może ulec zmianie.
offshore plywak

Ustawa o offshore po zmianach liczy teraz 116 artykułów i dwa załączniki. Dodano dwie definicje: zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej do miejsca rozgraniczenia własności oraz ich właściciela. Projekt utrzymuje podział planowanego wsparcia na dwie fazy. Za każdym razem będzie to wsparcie na 25 lat od pierwszej generacji energii. Koszty funkcjonowania systemu wsparcia przenoszone będą na odbiorców końcowych w drodze opłaty OZE.

Pierwsza faza wsparcia

W pierwszej fazie kontrakty różnicowe farmy offshore będą uzyskiwały w drodze decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i będa wymagały notyfikacji Komisji Europejskiej. Mogą w niej wziąć udział projekty o mocy 5,9 GW. Termin ich zgłoszeń upłynie 31 marca 2021 r. URE ma czas na wydanie decyzji do 30 czerwca 2021 r. O kolejności przyznawania wsparcia zdecyduje kolejność złożenia kompletnych wniosków. Prawo do uczestniczenia w pierwszej fazie przysługuje projektom znajdującym się w obszarach określonych w załączniku pierwszym do projektu ustawy.

Zrezygnowano z regulaminu URE, zamiast tego bezpośrednio do ustawy wpisano zasady składania wniosków, w tym o konieczności wniesienia zabezpieczenia wysokości 60 zł/kWh.

Aukcje dla offshore

W kolejnych latach wsparcie ma być przyznawane w formule konkurencyjnych aukcji – „pay as bid”. W ustawie podano trzy terminy – 2025 (2,5 GW), 2027 (2,5 GW) i 2028 r., jeśli w poprzedniej aukcji nie wykorzysta się co najmniej 0,5 GW mocy. Rada Ministrów może obniżyć tę wartość. Prawo do uczestniczenia w aukcjach mają mieć projekty z obszarów w załączniku drugim do ustawy.

Czytaj także: Ustawa o offshore – co się zmieniło

Opodatkowanie

Zrezygnowano z ustalania podatku, zastępując go fe facto równorzędną opłatą.  Wytwórcy energii z morskich farm wiatrowych mają wnosić, oprócz standardowej opłaty koncesyjnej, dodatkową – równą mocy instalacji pomnożonej przez współczynnik – nie większy niż 23 tys. zł/MW.

Czytaj także: Projekt ustawy o offshore budzi zastrzeżenia innych resortów

Opcja zakupu czy prawo pierwokupu

Dodano zasady kalkulacji ceny wsparcia po sprzedaży „zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej” . Zniknęło „prawo pierwokupu” przysługujące operatorowi systemu przesyłowego, ale zastąpiono to koniecznością zawiadomienia operatora o planowanym zamiarze rozporządzenia mieniem służącym do wyprowadzenia mocy z farmy, co jest podstawą do negocjacji transakcji. Określono, kiedy OSP przysługuje „opcja zakupu” przyłącza. Wskazano metodę odtworzeniową do wyceny.

Uszczegółowiono przepisy dotyczące rekompensat dla wytwórcy energii z morskich farm wiatrowych, w tym z powodu opóźnień inwestycji sieciowych ze strony OSP, OSD. Wprowadzono graniczny termin od wydania pozwolenia na podanie napięcia (EON).

Porty w łańcuchu dostaw

Inwestorzy są zobligowaniu do sporządzania planu łańcucha dostaw materiałów i usług. Dodatkowym elementem tego planu mają być „wyniki wstępnego dialogu z zarządami portów morskich oraz operatorami terminali działających na terenie tych portów dotyczącego wykorzystania portów morskich dla celów obsługi budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych, wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca rozgraniczenia własności, z uwzględnieniem wykorzystania portów morskich zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Certyfikacja

Zniknęła „uznana organizacja”, która miała zająć się certyfikacją morskiej farmy wiatrowej. Przepisy zmieniono, ale nadal inwestora będą obowiązywały ekspertyzy zgodności projektowej i wykonawczej, które będzie przedstawiał OSP.  Będzie mógł je wykonywać podmiot z odpowiednim doświadczeniem dotyczącym co najmniej pięciu projektów.

Minister klimatu ma określić w rozporządzeniu wymagania dla elementów i zespołu urządzeń służącego do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych oraz dla stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu oraz wymagania budowlane.

Ustawa o obszarach morskich

Wydano do tej pory 10 pozwoleń na wznoszenie sztucznych wysp czyli pozwolenia lokalizacyjne. Zawieszonych jest kilkanaście postępowań administracyjnych w sprawie wydania kolejnych PSZW. Wznowienie tych postępowań nastąpi po przyjęciu Planu Zagospodarowania Obszarów Morskich , które ma nastąpić najpóźniej w pierwszym kwartale 2021 roku. „Należy się jednak spodziewać, że ze względu na skomplikowany charakter postępowań w sprawie wydania PSZW, pozwolenia te zostaną przyznane nie wcześniej niż w 2022 r. ” – czytamy w OSR.

Projekt wskazuje metodę postępowania i rozstrzygania spornych kwestii, w tym możliwości przejęcia pozwoleń, zmiany ich parametrów technicznych, czy postępowania z wnioskami, które nie są objęte załącznikiem drugim do ustawy.

Prawo energetyczne

W prawie energetycznym dodano przepisy dotyczące rozbudowy sieci na potrzeby morskich farm wiatrowych oraz sporządzenie ekspertyzy wpływu tych farm  na system elektroenergetyczny.

Zmiany w przepisach

Ustawa o offshore w trzeciej swojej wersji nadal zawiera sporo niejasnych zapisów, m.in. dotyczących wydawania decyzji administracyjnych, w tym udziału organizacji pozarządowych. Skrócono terminy na wydania pozwolenia na użytkowanie (30 dni) i decyzji geologicznych (natychmiastowe wykonanie). Do inwestycji sieciowych ma się stosować ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

W nowej wersji ustawy zaplanowane na 2021 rok wydatki wynoszą 0.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Postęp prac nad ustawą można śledzić na stronie RCL.

Operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System rozpoczął badanie rynku pod kątem oczekiwanego wzrostu zużycia, a więc i przesyłu gazu. Oczekiwania odbiorców przełożą się na kolejny KDPR, czyli Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju sieci przesyłowej gazu.
rurociag ropa gaz sieci
Bartłomiej Derski odpowiadał na pytania dotyczące opłacalności paneli fotowoltaicznych zamontowanych na jednym z kościołów
gazeta komputer media
Portal przytacza artykuł Bartłomieja Derskiego na temat prawdopodobnego zakończenia projektu innnogy GO
media (3)

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!