Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Sieci
  4. >
  5. Tarcza 2.0. Nowe antykryzysowe propozycje dla energetyki

Tarcza 2.0. Nowe antykryzysowe propozycje dla energetyki

Branża energetyczna ma dostać ułatwienia i przesunięcie terminów w składaniu sprawozdań. Przedsiębiorstwa będą miały też większe uprawnienia dotyczące organizacji pracy. W projekcie Tarczy 2.0 są też zmiany w ustawie o OZE, w tym dotyczące tegorocznych aukcji.
rynek sieci kominy elektrownia

Tarcza 2.0 to określenie drugiej rządowej ustawy o szczególnych instrumentach związanych ze zwalczaniem koronawirusa.  Tarcza 2.0 zawiera przepisy, które mogą ułatwić działanie przedsiębiorstw energetycznych.

Infrastruktura krytyczna

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu wyjątkowego właściciel infrastruktury krytycznej, w tym urządzeń służących do świadczenia usług dostarczania energii elektrycznej, ciepła, ropy naftowej, paliw lub gazu może skorzystać z prawa wejścia na teren nieruchomości, gdzie znajdują się te urządzenia, bez zgody jej właściciela.

Argumentem ma być konieczność wykonania czynności niezbędnych dla ciągłości świadczenia usług, w tym prac budowlanych. Właściciel infrastruktury lub jego przedstawiciel będzie mógł wejść do obiektu w asyście Policji  po przedstawieniu komendantowi dowodów na odmowę takiego wstępu. Dotyczy to też braku możliwości kontaktu z właścicielem. Policja może zastosować „środki przełamujące istniejące zabezpieczenia”.

Czytaj także: Zmiany w energetyce i paliwach na czas epidemii

Koszarowanie pracowników

Przedsiębiorstwa będą mogły zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym wyznaczonym miejscu. Będą mogły też polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w wyznaczonym miejscu.

Możliwość ta obejmie przedsiębiorstwa zapewniające działanie systemów i obiektów infrastruktury krytycznej, sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych, także podwykonawców i dostawców, którzy są kluczowi dla zachowania ciągłości działania infrastruktury krytycznej. Dotyczy to też pracowników zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych oraz stacji gazu ziemnego. Przepis obejmie też sprzedawców z urzędu – zgodnie z definicja z prawa energetycznego.

 Zmiany w ustawie o OZE

W ustawie o odnawialnych źródłach energii planuje się zmiany dotyczące wydłużenia terminów przyłączeń instalacji OZE. To jest „niezbędne dla dalszej realizacji inwestycji, które wygrały aukcje w 2018 i 2019 r. oraz które realizowane są poza systemem aukcyjnym” – uzasadnia rząd. Propozycja jest konsekwencją zmian wprowadzonych wcześniej – możliwości wydłużenia terminu sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej.

Przedłużona ma być moc umów o przyłączenie (art. 184d), gdy termin na dostarczenie po raz pierwszy do sieci energii elektrycznej przypada przed 30 czerwca 2022 r. Wytwórca składa wniosek o do przedsiębiorstwa energetycznego, a te ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Termin na dostarczenie energii do sieci, określony w tym wniosku nie może przypaść później niż  30 czerwca 2022 r.

Aukcje OZE

Zaproponowano zmiany niektórych zasad w tegorocznych aukcjach wsparcia OZE. Nie będzie do nich stosowany przepis art. 78 ust. 6 ustawy o OZE o prowadzeniu aukcji w postaci elektronicznej za pośrednictwem internetowej platformy aukcyjnej. Nie będzie miał też zastosowania art. 79 ust. 4 o opatrzeniu oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, ust. 7 o braku zmian w ofercie na godzinę przed zamknięciem aukcji.

Ogłoszenie o aukcji ma zawierać informacje o miejscu i sposobie składania ofert, z możliwością wykorzystania funkcji internetowej platformy aukcyjnej. Złożona oferta nie będzie mogła zostać wycofana ani zmodyfikowana.

Kaucje mają być zwracane do 60 dni po wypełnieniu obowiązku sprzedaży pierwszej energii do sieci, 30 dni od dnia zamknięcia aukcji – dla tych, co aukcji nie wygrali.

Sprawozdania w formie elektronicznej

Przedsiębiorstwa energetyczne i paliwowe będą mogły składać do Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdania w formie elektronicznej. Dotyczyć to ma miesięcznych raportów o świadczeniu usług magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw (art. 4a ust. 4 Prawa energetycznego), raportów o o rodzajach oraz ilości wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych i ich przeznaczeniu (art. 43d ust. 1) oraz informacji o rodzajach i lokalizacji wykorzystywanej infrastruktury paliw ciekłych (art. 43 e ust. 1).

Elektronicznie będzie można składać kwartalne sprawozdania dotyczące biopaliw  (art. 30b ust. 3 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych).

Przepisy stosuje się podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 14 dni od dnia odwołania tych stanów.

Wydłużenie terminów

Będzie 60 a nie 30 dni na uzupełnienie wniosku o koncesję (art. 35 ust. 2a prawa energetycznego). Dotyczy to też postępowań wszczętych ale niezakończonych.

Przedłużona ma zostać do końca tego roku ważność decyzji URE dotyczących wyznaczenia operatora systemu dystrybucyjnego i operatora systemu skraplania gazu ziemnego. Warunkiem będzie złożenie wniosku o przedłużenie okresu obowiązywania koncesji, nie później niż 30 dni przed upływem jej ważności. Dwukrotnie – do 60 dni – wydłużony ma być czas na uzupełnienie wniosku.

Termin przedłożenia prezesowi URE projektów, aktualizacji i sprawozdań planów rozwoju zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię elektryczną przełożono na przyszły rok. Zachowano odpowiednio terminy marcowe i kwietniowe (art. 16 prawa energetycznego ust. 14 i 18).

Kwartalne raporty z zakupu gazu ziemnego zostaną przełożone z pierwszego na drugi kwartał tego roku (art. 49 c prawa energetycznego).

Do 30 czerwca zamiast do 15 maja będzie można złożyć sprawozdania o wielkości zapasów gazu ziemnego (art. 25 ust. 3 ustawy o zapasach ropy naftowej).  Termin ustalenia stanu zapasów gazu przesunięto z września na 1 października 2020, a sprawozdania – na koniec roku (art. 27 ust. 1). Informacje na temat  przywozu, obrotu i magazynowania gazu też będzie można złożyć do końca roku (art. 27 ust. 2).

Zdalne sprawdzanie kwalifikacji

Komisje powołane przez prezesa URE do sprawdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją sieci (art. 54 ust. 3 prawa energetycznego) mają przedłużoną ważność do końca roku. Do końca roku zachowują też ważność świadectwa potwierdzające kwalifikacje. Sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji może być przez komisje do  końca roku przeprowadzane zdalnie.

Prace nad ustawą

Rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 trafił 7 kwietnia do Sejmu.

Bartłomiej Derski rozmawiał na antenie radia TOK FM na temat górnictwa
media radio (1)
Czy przedsiębiorcy mogą przestać opłacać faktury za prąd, gaz i ciepło bez ryzyka, że zostaną odłączeni od sieci? Tak chciał rząd i posłowie, ale świeżo uchwalone przepisy są niejasne. W praktyce wszystko zależy od operatorów sieci.
energia licznik prad ceny rachunki