Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Rynek
  4. >
  5. Rekompensaty czy dopłaty? Tydzień na decyzję

Rekompensaty czy dopłaty? Tydzień na decyzję

Materiał Partnera
Konsorcjum […]
zarowka art sponsorowany

Konsorcjum EnMS Polska EIDOS Polowiec i Wspólnicy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, oferuje usługę identyfikacji możliwości pozyskania rekompensat z tytułu ponoszonych kosztów zakupu prawa do emisji (zgodnie z Dz. U. 2019 poz. 1532) lub dopłat do energii z tytułu zamrożenia cen na rok 2019 (zgodnie z Dz. U. 2019 poz. 1210), wraz z pomocą przy ich pozyskiwaniu.

Wielu uczestników rynku, w tym przedsiębiorstwa energochłonne, czuje się zagubionych w kwestii, która ustawa przyniesie im więcej korzyści. Tym przedsiębiorstwom chcemy wyjść naprzeciw. Czasu na decyzję jest mało, ponieważ aby skorzystać z rekompensat, należy do 12 września dookreślić się, z której ustawy zamierza skorzystać nasze przedsiębiorstwo, z dopłat czy z rekompensat? Poniżej krótkie objaśnienie istoty obydwu typów wsparcia.

REKOMPENSATY Z TYTUŁU PONOSZONYCH KOSZTÓW ZAKUPU PRAWA DO EMISJI

Możliwość otrzymania rekompensat wynika z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Dotyczą one przedsiębiorstw z sektorów i podsektorów energochłonnych. Sposób obliczania wysokości dofinansowania zależny jest od produktu wytwarzanego w instalacji. Wprowadzono podział na trzy kategorie produktów:

  1. Kategoria 1 – Produkty, do których ma zastosowanie wskaźnik efektywności zużycia energii elektrycznej określony w załączniku nr 2 do Ustawy, dla którego wartość jest wyrażona w [MWh/Mg] produktu,
  2. Kategoria 2 – Produkty, do których ma zastosowanie wskaźnik efektywności zużycia energii elektrycznej określony w załączniku nr 2 do Ustawy, dla którego wartość jest wyrażona w [MgCO2/Mg] produktu,
  3. Kategoria 3 – Produkty, do których nie ma zastosowania żaden ze wskaźników efektywności zużycia energii elektrycznej.

Dla każdego produktu wytwarzanego w instalacji niezbędne jest pozyskanie szczegółowych danych m.in. o: zużyciu energii elektrycznej; poziomie produkcji; energochłonności; wskaźnikach efektywności zużycia energii elektrycznej; stosunku odpowiednich emisji pośrednich do sumy wszystkich emisji bezpośrednich i odpowiednich emisji pośrednich.

Dane muszą pochodzić z odpowiednio udokumentowanych źródeł. Jednym z załączników do wniosku jest opinia weryfikatora dotycząca poprawności, wiarygodności oraz dokładności danych zawartych we wniosku, wraz z metodyką ich zbierania. Wszystkie wymienione, niezbędne do wyliczeń dane wymagają umiejętności analizy i interpretacji danych technicznych, które w naszej codziennej działalności są niezbędne.

Ustawa o rekompensatach określa również pomniejszenia, które należy uwzględnić przy obliczaniu wysokości kwoty wnioskowanej rekompensaty. Są to pomniejszenia stałe, dotyczące wszystkich produktów, jak również takie, które należy uwzględnić bądź nie, zależnie od warunków eksploatacji instalacji w okresach poprzedzających złożenie wniosku.

DOPŁATY DO ENERGII Z TYTUŁU ZAMROŻENIA CEN NA ROK 2019

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych wprowadza możliwość pozyskania dopłat do energii z tytułu zamrożenia cen na rok 2019. Dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej mogą uzyskać odbiorcy końcowi – średnie i duże przedsiębiorstwa – z wyłączeniem podmiotów wykonujących działalność gospodarczą określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 lub w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2015 i oznaczoną odpowiednio następującymi kodami: 24.42; 08.91; 20.13; 24.43; 14.11 (ex.32.99); 24.10; 24.20.1; 17.12; 20.15(ex  38.21); 24.44; (ex.19.10)  20.14;  13.10;  20.60;  07.10(ex09.90); 20.16.10; (ex20.16.51.0); (ex 20.16.30.0); (ex  20.16.40.0); 17.11.14.0, wytwarzający co najmniej jeden produkt z wyżej wymienionego sektora oraz podsektora, posiadający tytuł prawny do instalacji w rozumieniu art.3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz.799, z późn. zm.) oraz eksploatujący tę instalację. Okres, za który możliwe jest uzyskanie dopłat to sześć miesięcy od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.eidos art sponsorowany

W celu uzyskania dofinansowania niezbędne jest złożenie wniosku do Zarządcy Rozliczeń S.A. Wniosek może zostać złożony w terminie do 30 czerwca 2020 r. pod rygorem utraty prawa do otrzymania dofinansowania. We wniosku wskazuje się kwotę pomocy, o którą wnioskujemy. Konieczne jest jej obliczenie zgodnie z metodyką zawartą w Ustawie, w oparciu o dane z faktur za energię elektryczną. Oświadczenie o udzielonej pomocy zostaje wydane przez Zarządcę Rozliczeń oraz doręczone odbiorcy końcowemu drogą elektroniczną. Dzień zatwierdzenia wniosku uznawany jest jako dzień udzielenia pomocy publicznej. Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis, dla której określone są odpowiednie limity w zależności od sektora prowadzonej działalności.

Wprowadzone przez ustawodawstwo formy wsparcia mają na celu gwarantowanie Przedsiębiorstwom możliwości utrzymania konkurencyjności na globalnym rynku poprzez zapewnienie stabilności kosztu wytwarzania produktu, a tym samym zabezpieczenie miejsca pracy.

EnMS Polska EIDOS Polowiec i Wspólnicy oferuje kompleksową obsługę pozyskania rekompensat lub dopłat począwszy od identyfikacji możliwości i określenia formy wsparcia, o którą dane Przedsiębiorstwo może się ubiegać, poprzez przygotowanie wniosku wraz z załącznikami, aż do pozyskania środków. W ramach usługi oferowana jest również możliwość reprezentowania Przedsiębiorstwa w toku postępowania przed Urzędem Regulacji Energetyki lub Zarządcą Rozliczeń.

Konakt: https://rekompensatydlaprzemyslu.pl/, dr Marek Przychodzeń, e-mail: [email protected], tel. 784 601 018

Rynek energii rozwija:
Pakistan nie należy do krajów, które w pierwszej kolejności kojarzą się z wydobyciem gazu ziemnego. Tymczasem PGNiG działa tam już ponad 20 lat i to właśnie polska spółka jako pierwsza sięgnęła tam po gaz ze złóż niekonwencjonalnych. 
Kopalnia (4)
Dziennikarz WysokieNapiecie.pl tłumaczył widzom stacji TVN Turbo na ile dopłaty do samochodów elektrycznych kupowanych przez firmy mogą zmienić obraz polskich ulic.
tv wmediach
We wrześniu 1939 roku zakończyła się historia II Rzeczpospolitej. Co w tym czasie udało się osiągnąć w rozwoju energetyki? Za czyje pieniądze rozwijała się polska elektroenergetyka? I na ile zrealizowano ambitne plany budowy elektrowni i rozwoju sieci? Oto energetyczny bilans XX-lecia międzywojennego na kanwie „Wieku energetyków”, autorstwa dziennikarzy WysokieNapiecie.pl.
wiek energetykow elektryfikacja polski harriman
Rynek energii rozwija:

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!