Mój prąd - wniosek i PRZEWODNIK po dotacjach do paneli słonecznych

Mój prąd - wniosek i PRZEWODNIK po dotacjach do paneli słonecznych

Ruszyły pierwsze wypłaty z programu dotacji do paneli słonecznych pod nazwą "Mój prąd". W niniejszym przewodniku publikujemy wniosek do NFOŚiGW o dotację, podpowiedzi co do sposobu jego wypełnienia oraz adres do wysyłki, a także wszystkie bieżące informacje nt. programu "Mój prąd". Policzyliśmy także na ile rządowe dopłaty skrócą okres zwrotu z paneli słonecznych.

Program „Mój prąd”, czyli dotacje do fotowoltaiki mają zwiększyć liczbę instalacji słonecznych na dachach polskich domów o blisko 200 tysięcy – szacują ministerstwa środowiska i energii, które ogłosiły program 23 lipca 2019 roku. Zrealizowane od tego dnia przez osoby fizyczne instalacje słoneczne mogą liczyć na dotację w wysokości do 5000 zł.

Poniżej podsumowujemy wszystkie dostępne na dziś (8 sierpnia 2019 roku) informacje na temat programu. Niniejszy przewodnik uzupełniamy na bieżąco począwszy od 24 lipca.

Na co są przeznaczone pieniądze z programu „Mój prąd”?

Na program „Mój prąd” składają się wyłącznie dotacje (bezzwrotna pomoc) do instalacji fotowoltaicznych (czyli produkcji energii elektrycznej ze słońca, czego nie można mylić z kolektorami słonecznymi, służącymi do ogrzewania wody).

Zobacz także: Dotacje, ulgi, pożyczki. Jak zainwestować we własne panele słoneczne?

Kto może otrzymać dofinansowanie do zakupu paneli PV?

Z dopłat skorzystać mogą jedynie osoby fizyczne.

Więcej o programie wsparcia instalacji słonecznych w firmach przeczytasz tutaj: Co zawiera rządowy program Energia Plus?

Na co mogą zostać przeznaczone pieniądze?

Dotacjami objęte są wyłącznie instalacje fotowoltaiczne (przede wszystkim panele, inwertery, okablowanie, urządzenia do montażu, robocizna) o mocy od 2 kW do 10 kW.

Ile pieniędzy można otrzymać?

Dotacja z programu „Mój prąd” może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej, ale beneficjent może otrzymać maksymalnie 5000 zł. W praktyce większość prosumentów otrzyma zatem maksymalne dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł, bo instalacje fotowoltaiczne kosztują zwykle ponad 10 tys. zł.

Zobacz więcej: Polacy ruszyli po tańsze rachunki za prąd. Słońce bije rekordy

Czy dotacja z programu „Mój prąd” jest opodatkowana?

Zgodnie z informacją przesłaną portalowi WysokieNapiecie.pl na początku września przez Ministerstwo Finansów, dotacja z programu "Mój prąd" nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym (PIT).

Ministerstwo Finansów rozwiało tym samym wątpliwości NFOŚiGW, który ma obsługuje wnioski o dopłaty i obawiał się, że w związku z opodatkowaniem dotacji na koniec roku urzędnicy funduszu będą musieli wystawić wszystkim beneficjentom programu PIT-y, co już raz, w przypadku dopłat do kolektorów słonecznych, sparaliżowało jego pracę na wiele tygodni.

Kiedy musi być ukończona instalacja PV w programie "Mój prąd"?

Dopłaty są przyznawane na inwestycje w panele słoneczne, które zostały opłacone (liczyć się data potwierdzenia opłacenia, np. przelewu) po 23 lipca 2019 roku, czyli po dniu ogłoszenia programu "Mój prąd".

Dotacji nie otrzymają natomiast osoby, które mają już instalacje PV, za którą zapłaciły przed 23 lipca.

Zobacz także: Prosumenci poszkodowani przez liczniki energii

Wniosek o dopłatę z "Mój prąd" w 2019 roku

Wniosek o dotację na panele fotowoltaiczne w ramach I naboru, trwającego do 20 grudnia 2019 roku można pobrać poniżej:

wniosek o dotację w wersji pdf (do wypełnienia własnoręcznie)

wniosek o dotację w wersji excel (do wypełnienia na komputerze)

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie z programu "Mój prąd"?

NFOŚiGW informuje, że "w przypadku ręcznego wypełniania wniosku wszystkie pola wniosku niezaznaczone na szaro muszą być wypełnione CZARNYM LUB NIEBIESKIM DŁUGOPISEM DRUKOWANYMI LITERAMI pod rygorem odrzucenia wniosku".

Co będzie sprawdzać NFOŚiGW?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie sprawdzać następujące 10 punktów przed wypłatą dotacji:

Załączniki do wniosku o dopłatę z programu "Mój prąd"

Składający wniosek powinni dołączyć do niego 4 załączniki:

  1. Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”.
  2. Dowód zapłaty faktury/Oświadczenie o dokonanej zapłacie.
  3. zaświadczenie OSD (operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej), do którego sieci przyłączona jest mikroinstalacja fotowoltaiczna - musi zostać podbite przez OSD (czyli dawny zakład energetyczny). Uwaga: OSD nie należy mylić ze sprzedawcą energii. Największymi OSD w Polsce są: PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator i Energa Operator.
  4. Podpisana klauzula informacyjna dla wnioskodawców Programu priorytetowego "Mój Prąd" w związku z RODO.

Co trzeba wysłać/zanieść do NFOŚiGW aby otrzymać dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej?

W kopercie dostarczonej do NFOŚiGW muszą znaleźć się:

  1. oryginał wniosku o dofinansowanie, wypełniony komputerowo lub własnoręcznie, ale drukowanymi literami i niebieskim lub czarnym długopisem. KONIECZNIE własnoręcznie podpisany przez składającego wniosek.
  2. cztery załączniki w postaci kopii faktury (oryginał należy zachować u siebie), wydrukowanego potwierdzenia przelewu bądź oświadczenia o zapłacie gotówką, podbitego przez OSD zaświadczenia oraz oryginał oświadczenia RODO z własnoręcznym podpisem składającego.

Jak i gdzie złożyć wniosek o dopłatę do paneli słonecznych?

Wnioski opatrzone własnoręcznym podpisem składającego można dostarczyć do NFOŚiGW jedynie w formie papierowej, w kopercie opatrzonej dopiskiem „Program priorytetowy „Mój Prąd”” :

1) osobiście do siedziby NFOŚiGW w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00,

2) wysyłając listownie lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 1
02-673 Warszawa

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW.

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Do kiedy można składać wnioski do programu "Mój prąd"?

Wnioski w ramach I naboru są przyjmowane od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 roku. Za datę złożenia wniosku za pomocą poczty lub kuriera NFOŚiGW uważa datę wpływu (rejestracji) wniosku w kancelarii funduszu (a nie datę stempla pocztowego).

Z informacji przekazanych portalowi WysokieNapiecie.pl przez urzędników NFOŚiGW data 20 grudnia 2019 roku nie jest ostatecznym terminem zakończenia programu, a w 2020 roku zostanie ogłoszony kolejny nabór. Podział wynika natomiast z "konieczności rocznego rozliczania środków z tej puli". NFOŚiGW zapowiada, że drugi nabór zostanie ogłoszony już w styczniu 2020 roku.

Program zakończy się wraz z wyczerpaniem przewidzianych na niego środków w wysokości 1 mld zł. Minister energii Krzysztof Tchórzewski w lipcu 2019 roku nie wykluczał jednak w rozmowie z portalem WysokieNapiecie.pl, że program będzie kontynuowany, jeżeli znajdą się na niego kolejne środki finansowe.

Zobacz także: Rekordowe obciążenie sieci w Warszawie. Zbliżamy się do Budapesztu

Kiedy będą wypłacane pieniądze?

Dotacje z programu „Mój prąd” są wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez NFOŚiGW i wyrażeniu zgody na wypłatę przez Ministerstwo Energii. Rozpatrywanie wniosków następuje na bieżąco. Pierwsze przelewy zostały wysłane przez NFOŚiGW 6 września 2019 roku, zaledwie kilka dni po uruchomieniu programu.

Zobacz także: Ile wiatru i fotowoltaiki zmieści się w systemie?

Gdzie są szczegóły i regulamin programu „Mój prąd”?

Tutaj znajduje się regulamin programu "Mój prąd"

Więcej informacji można znaleźć także na stronie NFOŚiGW

Mój Prąd a WFOŚiGW

Programem "Mój prąd" zajmuje się wyłącznie NFOŚiGW w Warszawie. Wniosków nie przyjmują i nie rozpatrują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Czy dopłata z programu „Mój prąd” przysługują na rozbudowywaną instalację PV?

NFOŚiGW poinformował 25 lipca, że dopłaty nie będą przysługiwać osobom, które mają już działający system PV i chcą go rozbudować. Wsparcie nie będzie zatem przysługiwać nawet na nowe panele dokładane do istniejących.

Czy można dostać dopłatę do instalacji fotowoltaicznej na budynku gospodarczym?

Jak informuje NFOŚiGW "nie ma znaczenia gdzie będzie zamontowana instalacja (budynek mieszkalny, gospodarczy, itd.). Ważne jest, aby mikroinstalacja była podłączona przez OSD do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE) i była zawarta umowa kompleksowa."

Czy dopłaty z programu „Mój prąd” można łączyć z ulgą termomodernizacyjną i preferencyjną pożyczką z programu „Czyste powietrze”?

Dotację z programu można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, w tamach której można odpisywać od podatku dochodowego (PIT) instalacje fotowoltaiczne o wartości do 53 tys. zł.

Zgodnie z dokumentacją programu dotacji nie można natomiast łączyć ze wsparciem w ramach programu „Czyste powietrze”.

Kiedy trzeba będzie zwracać dopłatę?

Trzeba pamiętać, że składając wniosek w programie "Mój prąd" potencjalny beneficjent zobowiązuje się do utrzymania dotowanej instalacji słonecznej przez przynajmniej trzy lata od dnia wypłaty dofinansowania. W przeciwnym razie pieniądze trzeba będzie zwrócić.

Jaki jest budżet programu „Mój prąd”?

Rząd, za pośrednictwem NFOŚiGW, przeznaczył na program 1 mld zł. Dotacje będą wypłacane tylko do tej kwoty, o ile rząd nie podejmie decyzji o kontynuacji programu w oparciu o nowe środki, co na razie jest mało prawdopodobne.

Zobacz także: Własna elektrownia słoneczna za pożyczone pieniądze

Ile osób będzie mogło skorzystać z dopłat?.

Z dotacji w maksymalnej wysokości 5000 zł skorzystać będzie mogło 200 000 osób.

Do kiedy będzie obowiązywać program „Mój prąd”?

Program został zaplanowany na lata 2019-2024 lub do wyczerpania alokacji w wysokości 1 mld zł. Pierwszy nabór odbywa się natomiast do 20 grudnia 2019 roku.

Czy możliwe jest przedłużenie programu?

Rzecznik Ministerstwa Środowiska nie wyklucza, że jeżeli program „Mój prąd” będzie się cieszył popularnością, jego budżet zostanie powiększony, ale nie jest to pewne.

Zobacz także: W UE 2x więcej energii ze słońca, niż planowano

Kiedy mogą się wyczerpać pieniądze z „Mojego prądu”?

Menadżerowie z branży PV szacują, że ze względu na ograniczoną liczbę instalatorów, budżet programu nie wyczerpie się w ciągu kilku miesięcy, ale może to potrwać około roku.

Czy skorzystanie z dopłat z programu "Mój prąd" będzie opłacalne?

Według wyliczeń, które przedstawiamy w tym artykule - Co zmieni „Mój prąd”, czyli 5 tys. zł dopłaty do paneli słonecznych? Policzyliśmy - dotacja z programu powinna skrócić okres zwrotu z instalacji fotowoltaicznej o rok, o ile będzie można ją połączyć z dzisiejszą ulgą termomodernizacyjną, w ramach której przy instalacji o mocy 5 kW, kosztującej ok. 25 tys. zł brutto, już dziś można odliczyć 5 tys. zł od podatku dochodowego.

Czytaj także: Co zmieni „Mój prąd”, czyli 5 tys. zł dopłaty do paneli słonecznych? Policzyliśmy

Zielone technologie rozwija

Technologie dostarcza

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PSE