Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Krótkie spięcie
  4. >
  5. Tauron wezwał Rafako i Mostostal Warszawa do zapłaty 1,31 mld zł kar zw. z Jaworznem

Tauron wezwał Rafako i Mostostal Warszawa do zapłaty 1,31 mld zł kar zw. z Jaworznem

Tauron Wytwarzanie – spółka zależna Tauron Polska Energia – podjęła decyzję o skierowaniu do członków konsorcjum w składzie: Rafako i Mostostal Warszawa oraz podwykonawcy E003B7 (spółka zależna Rafako) wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowań wynikających z realizacji kontraktu na budowę bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie. Do wezwania załączono notę wystawioną na łączną kwotę 1 312 440 218,91 zł, podał Tauron. Wykonawcy został wyznaczony termin 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

"Emitent wskazuje, iż do dnia 11 stycznia 2023 r. wykonawca nie zakończył okresu przejściowego, i – w konsekwencji – nie doszło do podpisania protokołu zakończenia okresu przejściowego […] Wobec powyższego, w świetle nieuzyskania lub niepotwierdzenia technicznych parametrów kontraktowych, wystąpienia obiektywnego opóźnienia po stronie wykonawcy w realizacji kontraktu, wystąpienia szkody po stronie zamawiającego w wyniku nieuzyskania parametru dyspozycyjności oraz zidentyfikowanych a nieusuniętych wad fizycznych przedmiotu kontraktu, zamawiający podjął decyzję – zgodnie z przysługującymi mu w świetle kontraktu uprawnieniami – o wystosowaniu wezwania" – czytamy w komunikacie.

Wezwanie obejmuje roszczenia zamawiającego do zapłaty, w szczególności z następujących tytułów: rękojmi za wady fizyczne do naprawienia szkody poniesionej przez zamawiającego wskutek istnienia wad fizycznych, naprawienia szkody poniesionej przez zamawiającego wskutek nieusunięcia wad nielimitujących opisanych w protokole przejęcia bloku do eksploatacji, zaspokojenia kosztów wykonawstwa zastępczego w zakresie naprawy wady leja kotła i młynów, zaspokojenia roszczenia regresowego wobec konieczności zaspokojenia podwykonawcy wykonawcy przez zamawiającego, kary umownej za zwłokę w dotrzymaniu terminu przystąpienia do usuwania wad lub terminu usunięcia wad w okresie gwarancji, kary umownej za zwłokę w podpisaniu protokołu zakończenia okresu przejściowego z uwagi na niedotrzymanie gwarantowanych parametrów technicznych, kary umownej za każdą godzinę przestoju awaryjnego ponad wielkość wynikającą z kontraktu, szkody polegającej na istnieniu błędów projektowych i realizacyjnych przedmiotu kontraktu, kary umownej za zwłokę w podpisaniu protokołu zakończenia etapu kontraktu obejmującego wykonanie wybranych prób odbiorowych z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, wymieniono.

Złożenie wezwania oraz noty nie wyklucza prowadzenia dalszych mediacji z wykonawcą w celu polubownego zakończenia sporu, dodano.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)