Menu
Patronat honorowy Patronage
 1. Główna
 2. >
 3. Artykuł sponsorowany
 4. >
 5. Dotacje dla gospodarki wodno-ściekowej na przykładzie programu FEnIKS

Dotacje dla gospodarki wodno-ściekowej na przykładzie programu FEnIKS

Materiał Partnera
Gospodarka wodno-ściekowa odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa i jakości życia społeczeństwa. Jednak rozwój, modernizacja i utrzymanie infrastruktury wodno-ściekowej wiążą się z wysokimi kosztami, które często przekraczają możliwości finansowe samorządów i przedsiębiorstw wodno-ściekowych. Jest jednak rozwiązanie.
Grafika 1260x735px nr2

W odpowiedzi na te wyzwania wprowadzono programy wsparcia w postaci dotacji i pożyczek dla gospodarki wodno-ściekowej. Dofinansowania te mają na celu wspierać inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową, zwiększając efektywność, jakość i zrównoważenie działań w tym obszarze.

W niniejszym artykule skupimy się na dotacjach dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na podstawie  Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), . Program ten stanowi doskonałe studium przypadku, ukazującego, jak wsparcie finansowe może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej. Jednocześnie nabory wniosków dla potencjalnych Działań, wspierających gospodarkę wodno – ściekową zaplanowane są już w III kwartalne 2023 roku. Przyjrzymy się im bliżej.

NA POCZĄTKU KILKA SŁÓW O FEnIKSie

FEnIKS stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych Programów Operacyjnych Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020. Budżet Programu to aż 24 mld EUR.

W zakresie gospodarki wodno- ściekowej głównym celem programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej, zgodnie z założeniami zasady zrównoważonego rozwoju, poprzez poprawę gospodarowania wodą pitną oraz ściekami komunalnymi, a także odpadami komunalnymi. Obecnie obowiązujący harmonogram naborów wniosków przewiduje uruchomienie w bieżącym roku wiele konkursów, dedykowanych zadaniom z zakresu gospodarki wodno- ściekowej. W niniejszym artykule skupimy się w szczególności na jednym z nich, a dokładniej na Działaniu FENX.01.03 Gospodarka wodno‐ściekowa.

WSPIERANIE DOSTĘPU DO WODY ORAZ ZRÓWNOWAŻONEJ GOPODARKI …

…to główny cel szczegółowy programu FENX.01.03 Gospodarka wodno‐ściekowa. W ramach Działania wspierane będą kompleksowe projekty z zakresu gospodarki wodno‐ściekowej w aglomeracjach ujętych w KPOŚK.

Wsparcie przeznaczone jest wyłącznie dla inwestycji realizowanych w aglomeracjach o wielkości co najmniej 15 000 RLM, wskazanych w obowiązującym Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). O dofinansowanie mogą ubiegać się Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne oraz Administracja publiczna.

GŁÓWNE TYPY PROJEKTÓW, KTÓRE WSPIERANE SĄ W RAMACH FENX.01.03

Kwalifikowane będą zadania związane z budową, rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków komunalnych, niezbędne do osiągnięcia zgodności z dyrektywą 91/271/EWG w zakresie standardów oczyszczania i/lub sumarycznej przepustowości oczyszczalni obsługujących aglomerację.

FEnIKS

Ponadto dofinansowana, jako dodatkowy lub jedyny element projektu, może być także budowa zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji, które nie spełniają wynikającego z dyrektywy 91/271/EWG wymogu w zakresie stopnia skanalizowania. Nie przewiduje się dofinansowania modernizacji kanalizacji sanitarnej, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest ona niezbędna dla zrealizowania objętej projektem nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Oprócz tego kwalifikowane są dodatkowe zadania, mogące mieć charakter uzupełniający

Dodatkowymi zadaniami, jakie mogą być wsparte w ramach Projektu, które nie mają bezpośredniego wpływu na osiągnięcie przez aglomerację zgodności z dyrektywą ściekową i mogą mieć charakter jedynie uzupełniający (do 20% wartości całkowitego kosztu kwalifikowanego projektu) są:

 • wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodnokanalizacyjnymi;
 • modernizacja lub rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym infrastruktury służącej do przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych oraz wykorzystania potencjału ścieków
  i osadów ściekowych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, w przypadku oczyszczalni, które spełniają warunki zgodności z dyrektywą 91/271/EWG w zakresie standardów oczyszczania i sumarycznej przepustowości oczyszczalni obsługujących aglomerację. Integralną część projektu mogą więc również stanowić działania związane z infrastrukturą służącą do przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych, z zastrzeżeniem jednak, że wydatki na infrastrukturę do produkcji energii ze ścieków i osadów ściekowych na potrzeby inne niż własne wnioskodawcy lub operatora nie będą kwalifikowane;
 • wykorzystanie energooszczędnych urządzeń i technologii stosowanych do zbierania ścieków komunalnych

oraz zadania związane z rozbudową i poprawą jakości systemów zaopatrzenia ludności w wodę, dotyczące:

 • ograniczania strat wody w sieciach wodociągowych;
 • zwiększania efektywności dostaw wody, rozwoju systemów ujęć,
 • uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy wody do spożycia (w tym budowa nowych lub modernizacja istniejących sieci wodociągowych, stacji uzdatniania, ujęć wody);
 • zmniejszenia zużycia wody, ujęcia jej w obieg zamknięty oraz wtórnego wykorzystania wody w podmiotach bezpośrednio realizujących zadania związane z gospodarką wodno‐ściekową.

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE RUSZA JUŻ WKRÓTCE

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem naboru wnioski o dofinansowanie w ramach FENX.01.03 Gospodarka wodno-ściekowa będą przyjmowane w terminie od 31 lipca 2023 roku do
30 września 2023 roku. Budżet konkursu to aż 800 mln zł.

Dofinansowanie dla projektu sięga 85% kosztów kwalifikowanych, co jest niewątpliwą zachętą do wnioskowania o wsparcie dla wszystkich potencjalnych Beneficjentów Programu.

CO JESZCZE DLA GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ?

Omówione w niniejszym artykule działanie FENX.01.03 to tylko jedna z wielu potencjalnych możliwości pozyskania wsparcia dla branży. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będący Instytucją Wdrażającą Program FEnIKS, w bieżącym roku planuje nabory dofinansowujące między innymi zrównoważone systemy gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielenej/zielono-niebieskiej infrastruktury/rozwiązań opartych na przyrodzie czy też samodzielne projekty dotyczące systemów zaopatrzenia w wodę do spożycia.

Aglomeracje mniejsze niż 15 000 RLM, wykluczone z Programu FENX.01.03, z pewnością znajdą źródło dofinansowania dla swojego Projektu w ramach Funduszy Regionalnych. Większość województw planuje nabór wniosków dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno–ściekowej jeszcze w 2023 roku.

Nie zapominajmy także o wsparciu, jakie w formie ciągłej oferuje NFOŚiGW w postaci Programu Priorytetowego Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach, Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Jest to dofinansowanie w formie pożyczki z ewentualnym umorzeniem, opartej o stawkę WIBOR 3M.

Ponadto do dyspozycji pozostają nam również Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, które bez wątpienia zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej również wspierają.

OD CZEGO ZACZĄĆ?

Zdecydowanie przygotowania należy rozpocząć od działań administracyjnych i pozyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń projektu. Najczęściej absolutnym minimum, by złożyć wniosek o dofinansowanie jest posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Konieczne jest również pochylenie się nad kosztami projektu, zebranie wstępnych ofert by wiadomym było, o jakich kosztach inwestycji mówimy.

Równolegle warto rozpocząć rozmowy na temat potencjalnych źródeł dofinansowania projektu. Jesteśmy w początkowej fazie wdrażania środków w ramach perspektywy unijnej 2021-2027, co jest niewątpliwą zaletą, zważywszy na niewyczerpane jeszcze budżety konkursów.

A JEŚLI..

wciąż zastanawiają się Państwo czy warto wnioskować o dotację lub temat możliwości pozyskania dofinansowania dla branży wodno – kanalizacyjnej nie został dla Państwa wyczerpany zapraszamy na bezpłatne webinarium, jakie odbędzie się dnia 22 czerwca o godzinie 11.00. Podczas spotkania omówimy szerzej Programy FENiKS, odpowiedniki w Regionach oraz wsparcie oferowane przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

Zapraszamy do zapisów pod linkiem: https://metropolisdg.pl/webinar

Grafika 600x600px nr1 tekst
Technologie wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Technologie wspiera:
Materiał Partnera
Na samej gotowości do obniżenia poboru energii o 1 MW w razie awarii systemu energetycznego można zyskać 150 – 250 tys. zł rocznie.
LCD display of smart grid power supply meter
Rynek energii rozwija:
Zagraniczna prasówka energetyczna: Europa bez kobiet nie poradzi sobie z montażem milionów pomp ciepła; Niemieccy Zieloni tracą poparcie, a zyskuje je prawicowo-populistyczne AfD; Węgiel nie narzeka na dostęp do finansowania, bo wciąż jest to zyskowny interes.
Female Plumber Working On Central Heating Boiler
Wśród branż związanych z czystymi technologiami energetycznymi kobiet jest najmniej właśnie w sektorze pomp ciepła. Fot. Depositphotos
Technologie wspiera:
Partner działu Klimat: