Menu
Patronat honorowy Patronage

PSE rozstrzygnęły postępowanie na „Dostawę i wdrożenie Informatycznego Systemu Zarządzania Rynkiem Bilansującym Energii Elektrycznej w Polsce”

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) rozstrzygnęły postępowanie na „Dostawę i wdrożenie Informatycznego Systemu Zarządzania Rynkiem Bilansującym Energii Elektrycznej w Polsce” (dalej nazywanego również „system MMS” od angielskiej nazwy „Market Management System”). Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta ABB Sp. z o.o., który to wykonawca zaoferował dostawę i wdrożenie systemu MMS za kwotę 34,242 mln zł brutto. PSE planują zawrzeć umowę z ABB Sp. z o.o. do końca 2017 roku.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego na dostawę i wdrożenie systemu MMS było prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Do procesu negocjacji zostało zakwalifikowanych czterech wykonawców: ABB Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o.,  SYGNITY S.A. oraz konsorcjum firm ALSTOM GRID SAS wraz z ASSECO Poland S.A. Wszyscy spośród zakwalifikowanych wykonawców złożyli oferty wstępne, stanowiące podstawę do rozmów o szczegółowych rozwiązaniach oraz organizacji przedsięwzięcia. Po przeprowadzonych negocjacjach, oferty ostateczne złożyło dwóch wykonawców: ABB Sp. z o.o. oraz Siemens Sp. z o.o.

……

Funkcją systemu MMS będzie wspieranie efektywnej kosztowo i bezpiecznej technicznie pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) oraz jego integracji w ramach europejskiego rynku energii elektrycznej. Zostanie to osiągnięte poprzez wykorzystanie w realizacji procesów rynku bilansującego, nowoczesnych metod zarządzania pracą KSE, opartych na dokładnym modelowaniu kosztowych i technicznych aspektów funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. W tym kontekście, do najważniejszych elementów rozwiązań implementowanych w ramach systemu MMS należy zaliczyć:

  • Uwzględnianie w procesach rynku bilansującego pełnego modelu sieci elektroenergetycznej (ang. Full Network Model – FNM).
  • Uwzględnianie w procesach rynku bilansującego dokładnych charakterystyk technicznych i cenowych źródeł wytwórczych oraz instalacji odbiorczych (ang. Complex Bids).
  • Wyznaczanie wartości energii elektrycznej bilansującej na podstawie cen krańcowych, odzwierciedlających bieżące warunki realizacji dostaw energii elektrycznej (ang. Locational Marginal Pricing – LMP).
  • Możliwość łącznego pozyskiwania energii elektrycznej oraz rezerw mocy w ramach procesu współoptymalizacji (ang. Co-optimization).

Najważniejszym, spośród oczekiwanych efektów wdrożenia systemu MMS, jest zwiększenie efektywności wykorzystywania źródeł wytwórczych oraz sieci elektroenergetycznych do realizacji bieżących dostaw energii elektrycznej. Rozwiązania implementowane w ramach systemu MMS zapewnią także warunki konieczne do rozwoju krajowego rynku energii elektrycznej, a przede wszystkim integracji rynku hurtowego z rynkiem detalicznym oraz koordynacji funkcjonowania rozproszonych źródeł wytwórczych oraz elastycznych odbiorów energii elektrycznej. Dzięki wdrożeniu systemu MMS zwiększy się też zakres dostępnych dla uczestników rynku informacji o funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego, przez co uzyskają oni szersze wsparcie dla budowania strategii rynkowych, a realizacja zadań przez operatorów systemów zyska na przejrzystości.

Uruchomienie systemu MMS jest planowane na początek 2021 roku i zbiega się z terminem integracji krajowego rynku bilansującego z rynkiem europejskim. Ponieważ wdrożenie systemu MMS będzie miało wpływ na funkcjonowanie rynku bilansującego, to w ramach przedsięwzięcia została przewidziana współpraca z uczestnikami tego rynku. Będzie ona dotyczyła zarówno kwestii korygowania zasad rynku bilansującego – w ramach modyfikacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, jak i kwestii wdrażania systemu MMS, w tym jego wprowadzania do eksploatacji oraz szkoleń z jego użytkowania. PSE poinformują o harmonogramie przedmiotowej współpracy
w I półroczu 2018 roku, po ustaleniu szczegółowego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia
z wykonawcą systemu MMS.

Partnerzy portalu

W Niemczech zainstalowano w czwartek cztery najwyższe lądowe turbiny wiatrowe na świecie. Wyższe, niż jakikolwiek budynek w Polsce, ale imponują nie tyle rozmiarami, co faktem, że wieżach znajdą się ogromne magazyny energii. Część kluczowych urządzeń wykorzystanych w projekcie powstała w Polsce.

Zielone technologie rozwijają:
Technologie wspiera:

Partnerzy portalu

W weekend padł historyczny rekord produkcji energii w polskich farmach wiatrowych. To efekt szalejącego nad Polską orkanu, który równocześnie pozbawił dostaw prądu blisko 300 tys. odbiorców.

Zielone technologie rozwijają:

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Przechodzący nad Europą orkan Grzegorz dostarczył w sobotę tyle energii, że wystarczyło jej do zasilenia prądem gospodarstw domowych 450 mln Europejczyków i większości polskiego przemysłu. Duńskie wiatraki wyprodukowały więcej, niż zużył cały kraj, a w Niemczech i Belgii trzeba było dopłacać do odbioru prądu.

Zielone technologie rozwijają:

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu