Menu
Patronat honorowy Patronage

Co w przyjętej przez rząd ustawie o elektromobilności?

Na […]

Na ostatnim posiedzeniu w 2017 r. rząd przyjął przygotowany w Ministerstwie Energii projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Przed nową regulacją stawia się długi szereg zadań, od ułatwienia rozwoju infrastruktury ładowania po zwalczenie części przyczyn smogu.

Dotyczy: Rozwój elektromobilności i wykorzystania gazu ziemnego do napędu pojazdów
Tytuł: projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Etap: rząd
Następny etap: Sejm

Głównymi deklarowanymi celami ustawy są stymulowanie rozwoju elektromobilności oraz wzrost zastosowania w transporcie paliw alternatywnych, czyli głównie gazu ziemnego: skroplonego (LNG) i sprężonego (CNG) oraz energii elektrycznej. Projekt zakłada budowę sieci bazowej infrastruktury dla paliw alternatywnych w aglomeracjach miejskich, na obszarach gęsto zaludnionych oraz wzdłuż dróg należących do transeuropejskich korytarzy transportowych.

Planuje się, że do końca 2020 r. w 32 aglomeracjach miejskich i na obszarach gęsto zaludnionych powstanie sieć sieć bazowa:

– 6 tys. punktów ładowania energią elektryczną o normalnej mocy,

– 400 punktów ładowania energią elektryczną dużej mocy,

– 70 punktów tankowania CNG.

Projekt wprowadza mi.in. pojęcia „ładowania”. Termin ten jest rozumiany jako pobór energii elektrycznej przez pojazd elektryczny, pojazd hybrydowy, autobus zeroemisyjny, pojazd silnikowy niebędący pojazdem elektrycznym, motorower, rower lub wózek rowerowy, w rozumieniu ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – realizowany na potrzeby napędu tego pojazdu.

Ładowanie pojazdów elektrycznych to nowy rodzaj działalności gospodarczej – usługa ładowania nie stanowi sprzedaży energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, i dlatego nie będzie wymagała koncesji.

W pierwszym etapie rozwoju stacji ładowania energią elektryczną – w latach 2018-2019 – infrastruktura miałaby rozwijać się na zasadach rynkowych, ale z dofinansowaniem ze środków publicznych. Rząd zakłada, że jeśli do końca 2019 r. nie zostanie osiągnięta liczba stacji ładowania w gminach spełniających warunki określone w ustawie, to wtedy gmina będzie musiała opracować plan rozwoju brakującej infrastruktury do ładowania pojazdów. Za budowę na jej obszarze brakujących stacji ładowania będzie odpowiadał miejscowy OSD energii elektrycznej. Z kolei OSD gazu będzie musiał stacje ładowania CNG.

Dotyczy to jednak tylko gmin o liczbie mieszkańców co najmniej 100 tys., w której zarejestrowano co najmniej 60 tys. pojazdów samochodowych, zaś 400 pojazdów samochodowych przypada na 1000 mieszkańców.

Projektowana ustawa przewiduje również możliwość wprowadzenia przez gminy stref czystego transportu, po których mogłyby się poruszać tylko pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi. Strefy byłyby całodobowe. Wjazd do takiej strefy pojazdem spalinowym będzie płatny. Opłata nie będzie mogła przekraczać 30 zł dziennie. Za złamanie przepisów grozić będzie grzywna w wysokości do 500 zł.

Projekt zawiera również szereg zachęt, mających spopularyzować auta na prąd wśród konsumentów. Przewiduje się dla nich:

– zwolnienie z akcyzy,

– podwyższenie dla firm odpisu amortyzacyjnego z tytułu zużycia takiego pojazdu,

– darmowe parkowanie w strefach płatnego parkowania,

– możliwość jazdy buspasami – do 2025 r.

Projekt trafi teraz do Sejmu. Wcześniej pisaliśmy o nim:

Ustawa o elektromobilności skierowana pod obrady rządu

Kurtyka: ustawa o elektromobilności na początku 2018 roku

Ustawa o elektromobilności: istniejące ładowarki do rozbiórki?

Partnerzy portalu

Technologie wspiera:

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Technologie wspiera:

Partnerzy portalu

Technologie wspiera:

Partnerzy portalu