Menu
Patronat honorowy Patronage

Baltic Pipe: Ostateczna faza procedury Open Season kończy się pozytywnym wynikiem

Druga […]

Druga i ostateczna faza Procedury Open Season 2017 potwierdziła zainteresowanie rynku w zakresie przepustowości, która zostanie udostępniona w wyniku realizacji projektu Baltic Pipe. W trakcie tej fazy ww. Procedury uczestnicy rynku potwierdzili wcześniejsze zainteresowanie zgłoszone w trakcie pierwszej fazy, poprzez przedłożenie wiążącej oferty zobowiązującej ich do zawarcia 15-letnich umów na przesył gazu z Morza Północnego, poprzez terytorium Danii, do Polski.

Przeprowadzona przez operatorów polskiego i duńskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego  – spółki GAZ-SYSTEM i Energinet procedura Open Season 2017 pozwoliła użytkownikom sieci na zgłoszenie zapotrzebowania potwierdzającego konieczność wybudowania niezbędnej  infrastruktury przesyłowej pozwalającej na przesył gazu z Norwegii przez Danię do Polski oraz z Polski do Danii.

Po zakończeniu drugiej fazy Operatorzy przeprowadzili  ocenę otrzymanych ofert oraz dokonali ostatecznej alokacji przepustowości, która potwierdziła zainteresowanie rynku przepustowością  w ramach projektu Baltic Pipe.

Następnie, zgodnie z wymogami krajowych urzędów regulacji energetyki (URE i DERA), przeprowadzony zostanie przez każdego z Operatorów tzw. test ekonomiczny. Testy ekonomiczne zostaną przeprowadzone w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 r. Wynik testów ekonomicznych zostanie podany do publicznej wiadomości przez GAZ-SYSTEM i Energinet.

Zawarcie Umów Przesyłowych w wyniku alokacji dokonanej na podstawie Open Season 2017 zależy od pozytywnego rezultatu Testu Ekonomicznego dla każdego Operatora oraz spełnienia innych warunków określonych w Regulaminie Open Season 2017. Umowy przesyłowe w ramach Procedury Open Season 2017 powinny zostać zawarte najpóźniej do końca stycznia 2018 roku.

W oparciu o pozytywny wynik Procedury Open Season 2017, zarówno Energinet, jak i GAZ-SYSTEM będą kontynuować działania w ramach projektu w celu umożliwienia pierwszych dostaw gazu w 2022 roku, pod warunkiem, że w 2018 roku podjęta zostanie decyzja o realizacji inwestycji. Prace w ramach projektu realizowane w roku 2017 obejmują uruchomienie procedur oceny oddziaływania na środowisko oraz dialogu z interesariuszami, jak również ukończenie prac koncepcyjnych i projektowych oraz analiz społeczno-ekonomicznych i finansowych,  przeprowadzonych w oparciu  o ostateczny wynik Procedury Open Season 2017.

Ostateczna decyzja inwestycyjna, która zostanie podjęta w 2018 roku zależy, m.in. od spełnienia warunków określonych w umowach przesyłowych.  W Danii inwestycja wymaga uzyskania zgody Ministra Energii i Klimatu.

Więcej informacji na temat Procedury Open Season 2017 można znaleźć na stronach GAZ-SYSTEMEnerginet.

Partnerzy portalu

W weekend padł historyczny rekord produkcji energii w polskich farmach wiatrowych. To efekt szalejącego nad Polską orkanu, który równocześnie pozbawił dostaw prądu blisko 300 tys. odbiorców.

Zielone technologie rozwijają:

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu

Przechodzący nad Europą orkan Grzegorz dostarczył w sobotę tyle energii, że wystarczyło jej do zasilenia prądem gospodarstw domowych 450 mln Europejczyków i większości polskiego przemysłu. Duńskie wiatraki wyprodukowały więcej, niż zużył cały kraj, a w Niemczech i Belgii trzeba było dopłacać do odbioru prądu.

Zielone technologie rozwijają:

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu