Menu
Patronat honorowy Patronage

Zasięg Obserwatora Legislacji Energetycznej

Przykładowe, […]

Przykładowe, monitorowane przez Obserwator Legislacji Energetycznej, projekty aktów prawnych o znaczeniu dla poszczególnych podsektorów energetyki:

Elektroenergetyka, wraz z programem jądrowym

 1. projekt ustawy – Prawo energetyczne,
 2. projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo energetyczne, ustawę – Prawo gazowe oraz ustawę o odnawialnych źródłach energii,
 3. projekt ustawy o korytarzach przesyłowych,
 4. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze,
 5. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
 6. projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
 7. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami,
 8. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody,
 9. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 10. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów,
 11. projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika rządu do spraw Polskiej Energii Jądrowej,
 12. Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym,
 13. Program „Kierunki rozwoju czystych technologii węglowych w Polsce”,
 14. strategia: Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko,
 15. projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Programu polskiej energetyki jądrowej”,
 16. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu zadań rządowych polegających na rozwoju elektroenergetycznych sieci przesyłowych,
 17. projekt decyzji Parlamentu Europejskiego I Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wyjaśnienia przepisów dotyczących harmonogramu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (backloadnig),
 18. projektu Przejściowego Planu Krajowego (dyrektywa IED).

Gazownictwo i paliwa ciekłe

 1. projekt ustawy – Prawo gazowe,
 2. projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo energetyczne, ustawę – Prawo gazowe oraz ustawę o odnawialnych źródłach energii,
 3. projekt ustawy o korytarzach przesyłowych,
 4. projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
 5. projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
 6. projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego wykazu surowców i produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych,
 7. projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie,
 8. projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi,
 9. projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych,
 10. projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych.

Odnawialne źródła energii i biopaliwa

 1. projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii,
 2. poselski projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii
 3. projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo energetyczne, ustawę – Prawo gazowe oraz ustawę o odnawialnych źródłach energii,
 4. projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw,
 5. projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych,
 6. projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów,
 7. projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu przyznawania dofinansowania na realizację działań związanych z wytwarzaniem biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych i wykorzystaniem ich w transporcie,
 8. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Ciepłownictwo

 1. projekt ustawy – Prawo energetyczne,
 2. projekt ustawy o korytarzach przesyłowych,
 3. projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków,
 4. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
 5. projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
 6. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Górnictwo węgla i gazu oraz składowanie CO2

 1. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw,
 2. projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (węglowodory),
 3. projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
 4. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym,
 5. projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych,
 6. projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ratownictwa górniczego,
 7. projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi,
 8. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie charakterystyki odpadów wydobywczych,
 9. projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowych zakładów górniczych,
 10. projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 11. raporty Komisji Europejskiej na temat eksploatacji złóż gazu niekonwencjonalnego.

Pozostałe

 1. projektu ustawy o uchyleniu ustawy o giełdach towarowych,
 2. projekt ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
 3. projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa.

Choć polski rząd reklamuje swoją energetyczną ofensywę jako wielki sukces, to po lekturze raportu Komisji Europejskiej trudno mówić o zmianie unijnej strategii.

Bezpieczeństwo gazowe kraju ostatnio nie schodzi z ust polityków. Tymczasem absurdalne rozporządzenie blokuje rozwój rynku gazu w Polsce. Gdy ktoś kupuje gaz od niemieckiej firmy, powinien dokupić surowiec od Rosjan, bo musi „dywersyfikować dostawy“.

WysokieNapiecie.pl dotarło do projektu komunikatu KE w sprawie bezpieczeństwa energetycznego. Do sporządzenia dokumentu zobowiązała Komisję Rada Europejska w marcu.