Prawo energetyczne - nowe utrudnienia w uzyskaniu koncesji

Prawo energetyczne - nowe utrudnienia w uzyskaniu koncesji

Komisja do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych, podczas posiedzenia w dniu 8 stycznia 2021 r. pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizacji prawa energetycznego (druk nr 808), który w założeniach wprowadza istotne zmiany dla obecnych i nowych koncesjonariuszy. Jedyną z najistotniejszych modyfikacji dla podmiotów zamierzających uzyskać koncesję jest wprowadzenie szerszej definicji zabezpieczenia majątkowego oraz zasad jej ustanawiania.

Jakkolwiek według dotychczasowych przepisów Prezes Urzędu Regulacji Energetyki miał możliwość w postępowaniu o udzielenie koncesji uzależnić wydanie decyzji od złożenia przez wnioskodawcą zabezpieczenia majątkowego, to było to w praktyce rzadko stosowane. Zazwyczaj w postępowaniach o udzielenie koncesji, URE badało zdolności finansowe przedsiębiorcy weryfikując czy rzeczywiście będzie on w stanie prowadzić działalność regulowaną.

Wydaje się, że intencją autorów zmian jest większe sformalizowanie postępowania koncesyjnego i ograniczenie ilości pozytywnych decyzji wydawanych przez Prezesa URE, co może wynikać z treści uzasadnienie, zgodnie z którym: „Instytucja zabezpieczenia jest szczególnie istotna w przypadku koncesji na obrót paliwami i energią, w sytuacji gdy podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji nie dysponuje żadną infrastrukturą. Zasadne jest określenie zasad stosowania instytucji zabezpieczenia majątkowego z uwagi na bardzo ogólne brzmienie obowiązującego przepisu art. 38. Mając jednocześnie na uwadze, że doprecyzowanie czy też w zasadzie określenie ww. zasad będzie miało istotny wpływ na prawa i obowiązki przedsiębiorców, realizacja tego postulatu powinna zostać zrealizowana przepisami ustawy.” Stanowisko to zdaje się potwierdzać, że rząd po wprowadzeniu w 2016 r. pakietu energetycznego, który w praktyce doprowadził do wygaszenia wielu firm działających na rynku energetycznym, ponownie zaostrza zasady udzielania pozwoleń na obrót energią.

Proponowane przepisy mogą budzić niepokój, a negatywną ocenę propozycji zmiany art. 38 ustawy wydał Sąd Najwyższy, w piśmie z dnia 19 stycznia 2021 r., wskazując że nowe regulacje nie wprowadzają jasnych wytycznych, w jakich sytuacjach Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powinien korzystać ze swoich uprawnień, a w jakich ich zaniechać. Ta zbytnia dowolność wydaje się nieuzasadniona w kontekście tak szczegółowego ustalenia zasad ustanawiania zabezpieczenia majątkowego (wysokość, terminy, uzupełnienie).

Chociaż nowe regulacje nie obejmą dotychczasowych koncesjonariuszy, to z uwagą powinni przyjrzeć się im ci przedsiębiorcy, którzy planują w najbliższym czasie występować o uzyskanie koncesji na obrót źródłami energii.

Projekt ustawy:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=808


Wojciech Basiewicz - Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał, w renomowanych wrocławskich kancelariach, specjalizując się m.in. procesach sądowych w sprawach gospodarczych, obsłudze bankowych portfeli wierzytelności, due diligence. W latach 2009 – 2014 kierował zespołem prawnym jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce. Aktualnie prowadzi Kancelarię Basiewicz Kasprzyk Sp.p. z siedzibą we Wrocławiu.   Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych. Wspiera przedsiębiorców w bieżącej działalności, a od kilku lat specjalizuje się w przede wszystkim w prawie energetycznym doradzając klientom w procesach uzyskiwania koncesji OPC oraz OZE, a także w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki.

Rynek energii wspiera

PGE

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PGE PSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Dowiedz się więcej o Obserwatorze Legislacji Energetycznej

 

Chcesz płacić co miesiąc skontaktuj się z nami: [email protected]