Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Rynek
  4. >
  5. Prawo energetyczne – nowe utrudnienia w uzyskaniu koncesji

Prawo energetyczne – nowe utrudnienia w uzyskaniu koncesji

Komisja do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych, podczas posiedzenia w dniu 8 stycznia 2021 r. pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizacji prawa energetycznego (druk nr 808), który w założeniach wprowadza istotne zmiany dla obecnych i nowych koncesjonariuszy. Jedyną z najistotniejszych modyfikacji dla podmiotów zamierzających uzyskać koncesję jest wprowadzenie szerszej definicji zabezpieczenia majątkowego oraz zasad jej ustanawiania.
Businessman on blurred background using law protection right 3D rendering
Businessman on blurred background using law protection right 3D rendering

Jakkolwiek według dotychczasowych przepisów Prezes Urzędu Regulacji Energetyki miał możliwość w postępowaniu o udzielenie koncesji uzależnić wydanie decyzji od złożenia przez wnioskodawcą zabezpieczenia majątkowego, to było to w praktyce rzadko stosowane. Zazwyczaj w postępowaniach o udzielenie koncesji, URE badało zdolności finansowe przedsiębiorcy weryfikując czy rzeczywiście będzie on w stanie prowadzić działalność regulowaną.

Wydaje się, że intencją autorów zmian jest większe sformalizowanie postępowania koncesyjnego i ograniczenie ilości pozytywnych decyzji wydawanych przez Prezesa URE, co może wynikać z treści uzasadnienie, zgodnie z którym: „Instytucja zabezpieczenia jest szczególnie istotna w przypadku koncesji na obrót paliwami i energią, w sytuacji gdy podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji nie dysponuje żadną infrastrukturą. Zasadne jest określenie zasad stosowania instytucji zabezpieczenia majątkowego z uwagi na bardzo ogólne brzmienie obowiązującego przepisu art. 38. Mając jednocześnie na uwadze, że doprecyzowanie czy też w zasadzie określenie ww. zasad będzie miało istotny wpływ na prawa i obowiązki przedsiębiorców, realizacja tego postulatu powinna zostać zrealizowana przepisami ustawy.” Stanowisko to zdaje się potwierdzać, że rząd po wprowadzeniu w 2016 r. pakietu energetycznego, który w praktyce doprowadził do wygaszenia wielu firm działających na rynku energetycznym, ponownie zaostrza zasady udzielania pozwoleń na obrót energią.

Proponowane przepisy mogą budzić niepokój, a negatywną ocenę propozycji zmiany art. 38 ustawy wydał Sąd Najwyższy, w piśmie z dnia 19 stycznia 2021 r., wskazując że nowe regulacje nie wprowadzają jasnych wytycznych, w jakich sytuacjach Prezes Urzędu Regulacji Energetyki powinien korzystać ze swoich uprawnień, a w jakich ich zaniechać. Ta zbytnia dowolność wydaje się nieuzasadniona w kontekście tak szczegółowego ustalenia zasad ustanawiania zabezpieczenia majątkowego (wysokość, terminy, uzupełnienie).

Chociaż nowe regulacje nie obejmą dotychczasowych koncesjonariuszy, to z uwagą powinni przyjrzeć się im ci przedsiębiorcy, którzy planują w najbliższym czasie występować o uzyskanie koncesji na obrót źródłami energii.

Projekt ustawy:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=808


Wojciech Basiewicz – Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał, w renomowanych wrocławskich kancelariach, specjalizując się m.in. procesach sądowych w sprawach gospodarczych, obsłudze bankowych portfeli wierzytelności, due diligence. W latach 2009 – 2014 kierował zespołem prawnym jednej z największych kancelarii prawnych w Polsce. Aktualnie prowadzi Kancelarię Basiewicz Kasprzyk Sp.p. z siedzibą we Wrocławiu.   Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych. Wspiera przedsiębiorców w bieżącej działalności, a od kilku lat specjalizuje się w przede wszystkim w prawie energetycznym doradzając klientom w procesach uzyskiwania koncesji OPC oraz OZE, a także w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki.

Rynek energii rozwija:
Zielone technologie rozwijają:
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało kwotę 301,5 zł za MWh jako maksymalną cenę za energię elektryczną, wyprodukowaną w morskiej farmie wiatrowej, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda.
offshore wind
Zielone technologie rozwijają:

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!