Menu
Patronat honorowy Patronage
 1. Główna
 2. >
 3. Rynek
 4. >
 5. Zmiany w energetyce i paliwach na czas epidemii COVID-19

Zmiany w energetyce i paliwach na czas epidemii COVID-19

Do Sejmu wpłynęła nowelizacja ustawy na czas pandemii COVID-19. Zmiany dotyczą m.in. odnawialnych źródeł energii, przedsiębiorstw energochłonnych, legalizacji liczników, badań technicznych urządzeń, uprawnień do eksploatacji oraz stacji ładowania aut elektrycznych.
prawo, przepisy

Na zwołanym na dzisiaj posiedzeniu posłowie zmienią regulamin Sejmu, umożliwiając w ten sposób zdalną pracę izby niższej parlamentu. Dwiema kluczowymi ustawami będą tzw. tarcza antykryzysowa oraz nowelizacja ustawy o rozwiązaniach związanych z COVID-19, wprowadzająca kilka istotnych zmian dla branży paliwowo-energetycznej.

Energetycy, górnicy i pracownicy rafinerii i stacji paliw z mniejszymi prawami

W czasie stanu epidemii pracodawcy w firmach zajmujących się m.in. zaopatrzeniem w energię, surowce energetyczne i paliwa, a także firmach podwykonawczych, będą mogli:

 • zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;
 • polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji.

Odroczenie badań technicznych na 6 miesięcy

Do ustawy o dozorze technicznym dodano przepisy umożliwiające w 2020 roku, na niosek eksploatującego urządzenia techniczne, odroczyć o maksymalnie 6 miesięcy badania.

Odroczenie może nastąpić pod warunkiem, że w urządzeniu nie wprowadzano zmian i że, zdaniem eksploatującego, nie zagraża ono zdrowiu, życiu, mieniu lub środowisku.

Przesłankami odroczenia są:

 • ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego,
 • ogłoszenie stanu epidemii,
 • niebezpieczeństwo szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego

Decyzję o odroczeniu podejmuje organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Odroczenie legalizacji liczników na 6 miesięcy

Do Prawa o miarach dodano przepisy umożliwiające w 2020 roku, na niosek upoważnionego do wnioskowania o ponowną legalizację przyrządu pomiarowego, odroczyć ją o maksymalnie 6 miesięcy.

Odroczenie może nastąpić pod warunkiem, że w urządzeniu nie wprowadzano zmian i że, zdaniem eksploatującego, spełnia ono wymagania, w szczególności w zakresie charakterystyk metrologicznych oraz nie zagraża ono dokładności pomiarów, zdrowiu, życiu, mieniu lub środowisku.

Przesłankami odroczenia są:

 • ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego,
 • ogłoszenie stanu epidemii,
 • niebezpieczeństwo szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego

Decyzję o odroczeniu podejmuje organ administracji miar.

Uprawnienia energetyków zachowują ważność

Osoby zajmujące się eksploatacją sieci i urządzeń energetycznych, których świadectwa kwalifikacyjne tracą ważność pomiędzy 1 mara a 30 czerwca, będą mogły nadal wykonywać swoje zadania. Ważność świadectw automatycznie przedłużyć się do końca roku.

Do 12 miesięcy więcej na uruchomienie instalacji OZE

Prezes URE jednorazowo, na wniosek inwestora, będzie mógł przedłużyć termin rozpoczęcia dostaw energii z instalacji OZE, która wygrała rządową aukcję, o maksymalnie 12 miesięcy.

Wniosek o przedłużenie trzeba jednak złożyć na ponad 30 dni przed terminem, w którym instalacja miała ruszyć.

Do wniosku inwestorzy będą musieli dołączyć m.in. zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy i zaktualizowaną gwarancję bankową (o ile została ustanowiona dla danej instalacji),

Analogiczna regulacja została zaproponowana dla wytwórców korzystających z systemów feed-in tariff (FiT) oraz feed-in premium (FiP), wykorzystujących hydroenergię, biogaz i biogaz rolniczy.

Przesłankami przedłużenia mogą być − spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii − opóźnienia:

 • dostaw urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii lub
 • dostaw elementów niezbędnych do budowy instalacji odnawialnego źródła energii, lub
 • w realizacji instalacji odnawialnego źródła energii oraz przyłączy do sieci elektroenergetycznej, lub
 • przy realizacji odbiorów lub rozruchu instalacji odnawialnego źródła energii, lub
 • przy uzyskiwaniu koncesji albo wpisu do rejestrów określonych w ustawie

Dłuższe konsultacje planów budowy stacji ładowania aut elektrycznych

Do 15 marca prezydenci 32 największych miast mieli pokazać projekty planów budowy ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych. Czas na konsultacje społeczne tych planów został wydłużony z 21 do 45 dni. Muszą się jednak zakończyć do 31 maja.

Czas na uzgodnienie tych planów z lokalnymi dystrybutorami energii (którzy będą zobowiązani do budowy stacji ładowania) nie będzie mógł być krótszy niż 30 dni, licząc od zakończenia konsultacji społecznych.

Poprawki w rekompensatach dla przemysłów energochłonnych

Ministerstwo Rozwoju wykorzystało ustawę do wprowadzenia kilku pilnych poprawek do ustawy o rekompensatach dla przedsiębiorstw energochłonnych (za drożejące ceny energii elektrycznej w związku z opłatami za emisje CO2).

Do ubiegania się o rekompensaty będą uprawnione podmioty wykonujące działalność (a nie tylko działalność gospodarczą, jak dotychczas) w sektorze lub podsektorze energochłonnym. Zmiana umożliwi wsparcie nie tylko produkcji końcowej, ale także produkcji substratów do dalszej przeróbki.

Zmniejszono też kompetencje prezesa URE do badania wniosków przedsiębiorstw energochłonnych. Urzędnicy zamiast „dokładności” danych weryfikować będą „zgodność z opinią weryfikatora”. Jednocześnie o kwartał – do 31 lipca – skrócono czas na wydanie przez prezesa URE decyzji ws. przyznania rekompensaty, co powinno pomóc w utrzymaniu płynność tych przedsiębiorstw.

Bez zmian pozostały, zapisane już w tegorocznym budżecie, 890 mln zł na rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych.


Wyciąg z projektu ustawy

Art. 1. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)

[…]

Art. 15x. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawca może, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:

1) zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;

2) polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji.

 1. Przepis ust. 1 stosuje się do pracodawców zatrudniających pracowników:

1) w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania systemów i obiektów infrastruktury krytycznej w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. a, c, f, h i k ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 oraz z 2020 r. poz. 148, 284 i 374);

2) w przedsiębiorstwie będącym podwykonawcą lub dostawcą, którzy nie są częścią infrastruktury krytycznej, o której mowa w pkt 1, ale są kluczowi dla zachowania ciągłości działania infrastruktury krytycznej;

3) zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 10h ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.8)) oraz stacji gazu ziemnego w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716 oraz z 2020 r. poz. 284);

4) u przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano polecenie, o którym mowa w art. 11 ust. 2.

[…]

Art. 31x. 1. Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, a które tracą ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r.

 1. Świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie, o którym mowa w ust. 1, i wcześniej, zachowują ważność zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Art. 26. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:

„Rozdział 6a

Przepisy epizodyczne

Art. 68a. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w przypadku niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego organ właściwej jednostki dozoru technicznego może w 2020 r., na wniosek eksploatującego, odroczyć termin wykonania badań technicznych i zezwolić na eksploatację urządzenia technicznego na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy pod warunkiem, że eksploatujący złoży oświadczenie, że od dnia przeprowadzenia ostatniego badania urządzenia technicznego nie wprowadzono zmian dotyczących eksploatacji urządzenia technicznego oraz, że jego dalsza eksploatacja, w ocenie eksploatującego, nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

 1. Wniosek oraz oświadczenie, o których mowa w ust. 1, mogą zostać złożone pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Organ właściwej jednostki dozoru technicznego, do którego wpłynął wniosek oraz oświadczenie, może dokonywać wezwań do uzupełnienia braków wniosku lub oświadczenia pisemnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub w inny sposób; sposób wezwania należy udokumentować, dołączając do akt sprawy notatkę służbową lub potwierdzenie transmisji danych.
 2. Odroczenie terminu wykonania badania i zezwolenie na eksploatację na warunkach określonych w ust. 1 następuje w drodze decyzji administracyjnej.”.

Art. 27. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140 i 285) po rozdziale 7 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu:

„Rozdział 7a

Przepisy epizodyczne

Art. 26c. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w przypadku niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego właściwy organ administracji miar może w 2020 r., na wniosek podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku o dokonanie legalizacji ponownej, odroczyć termin dokonania legalizacji ponownej i zezwolić na dalsze użytkowanie danego egzemplarza przyrządu pomiarowego przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy pod warunkiem, że wnioskodawca złoży oświadczenie, że od dnia dokonania ostatniej legalizacji nie wprowadzono zmian dotyczących konstrukcji, wykonania i warunków właściwego stosowania przyrządu pomiarowego i że spełnia on wymagania, w szczególności w zakresie charakterystyk metrologicznych oraz, że jego dalsze użytkowanie, w ocenie wnioskodawcy, nie stwarza zagrożenia dla wymaganej dokładności pomiarów, a także dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

 1. Wniosek oraz oświadczenie, o których mowa w ust. 1, mogą zostać złożone pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Organ administracji miar, do którego wpłynął wniosek oraz oświadczenie, może dokonywać wezwań do uzupełnienia braków wniosku lub oświadczenia pisemnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub w inny sposób; sposób wezwania należy udokumentować dołączając do akt sprawy notatkę służbową lub potwierdzenie transmisji danych.
 2. Odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie na warunkach określonych w ust. 1 następuje w drodze decyzji administracyjnej.”.

Art. 42. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 i 268) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 70b w ust. 12a po wyrazach „zgodnie z ust. 6” dodaje się wyrazy „ ,z wyłączeniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 70ba ust. 1”;

2) po art. 70b dodaje się art. 70ba w brzmieniu:

„Art. 70ba. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 83 ust. 3ba, Prezes URE jednorazowo na wniosek wytwórcy, wydaje postanowienie o przedłużeniu terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d, oraz okresu, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. c, o dodatkowy okres określony we wniosku wytwórcy, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia upływu terminu tego zobowiązania.

 1. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;

2) określenie okresu przedłużenia terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d;

3) wskazanie nazwy oraz ID instalacji, której dotyczy złożony wniosek;

4) oświadczenie:

 1. a) dostawcy lub dostawców urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii lub
 2. b) wnioskodawcy

– potwierdzające, iż opóźnienie dostaw tych urządzeń lub rozruchu instalacji jest spowodowane okolicznościami, o których mowa w art. 83 ust. 3ba;

5) zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. e;

6) zaktualizowaną gwarancję bankową, o której mowa w art. 70b ust. 6, o ile została ustanowiona dla danej instalacji, której ważność została przedłużona co najmniej o okres wskazany we wniosku.

 1. Prezes URE odmawia przedłużenia terminu, w drodze postanowienia, w przypadku gdy:

1) wniosek nie spełnia któregokolwiek z wymagań, o których mowa w ust. 2; – 146 –

2) wytwórca złożył kompletny wniosek, o którym mowa w ust. 1, później niż w terminie 30 dni przed dniem spełnienia zobowiązania, o którym mowa art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d;

3) nie wystąpiła żadna z okoliczności, o których mowa w art. 83 ust. 3ba.

 1. Od postanowienia Prezesa URE służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.”;

3) w art. 79 w ust. 9 w pkt 1 po wyrazach „ust. 3 pkt 8” dodaje się wyrazy „ ,art. 83 ust. 3ba”;

4) po art. 79 dodaje się art. 79a w brzmieniu:

„Art. 79a. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 83 ust. 3ba, Prezes URE jednorazowo na wniosek wytwórcy, wydaje postanowienie o przedłużeniu terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a, oraz okresów, o których mowa w art. 74 ust. 1, o dodatkowy okres określony we wniosku wytwórcy, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia upływu terminu tego zobowiązania.

 1. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;

2) określenie okresu przedłużenia terminu spełnienia zobowiązania, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a;

3) wskazanie nazwy oraz ID instalacji, której dotyczy złożony wniosek;

4) oświadczenie:

 1. a) dostawcy lub dostawców urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii lub
 2. b) wnioskodawcy

– potwierdzające, iż opóźnienie dostaw tych urządzeń lub rozruchu instalacji jest spowodowane okolicznościami, o których mowa w art. 83 ust. 3ba;

5) zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. e;

6) zaktualizowaną gwarancję bankową, o której mowa w art. 78 ust. 4, o ile została ustanowiona dla danej instalacji, której ważność została przedłużona co najmniej o okres wskazany we wniosku.

 1. Prezes URE odmawia przedłużenia terminu, w drodze postanowienia, w przypadku gdy:

1) wniosek nie spełnia któregokolwiek z wymagań, o których mowa w ust. 2;

2) wytwórca złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1, później niż w terminie 30 dni przed dniem spełnienia zobowiązania, o którym mowa art. 79 ust. 3 pkt 8 lit. a;

3) nie wystąpiła żadna z okoliczności, o których mowa w art. 83 ust. 3ba.

 1. Od postanowienia Prezesa URE służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.”;

5) w art. 81 w:

 1. a) ust. 4a po wyrazach „art. 79 ust. 3 pkt 8” dodaje się wyrazy „ ,z uwzględnieniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 79a ust. 1”,
 2. b) ust. 9 w części wspólnej po wyrazach „art. 70b ust. 4 pkt 1 lit. d” dodaje się wyrazy „ , z uwzględnieniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 70ba ust. 1 albo art. 79a ust. 1”;

6) w art. 83:

 1. a) po ust. 3b dodaje się ust. 3ba w brzmieniu:

„3ba. Dokonując rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w art. 70ba ust. 1 albo art. 79a ust. 1, Prezes URE uwzględnia na korzyść wytwórcy okoliczność, w której opóźnienie:

1) dostaw urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii lub

2) dostaw elementów niezbędnych do budowy instalacji odnawialnego źródła energii, lub

3) w realizacji instalacji odnawialnego źródła energii oraz przyłączy do sieci elektroenergetycznej, lub

4) przy realizacji odbiorów lub rozruchu instalacji odnawialnego źródła energii, lub

5) przy uzyskiwaniu koncesji albo wpisu do rejestrów określonych w ustawie

– jest spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia.”,

 1. b) w ust. 3c po wyrazach „art. 79 ust. 3 pkt 8” dodaje się wyrazy „ ,z uwzględnieniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 79a ust. 1”;

7) w art. 92 w ust. 6a po wyrazach „art. 79 ust. 3 pkt 8” dodaje się wyrazy „ ,z wyłączeniem przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 79a ust. 1”.

Art. 47. W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527 i 1716 oraz z 2020 r. poz. 284) w art. 62 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta opracowuje projekt planu w terminie do dnia 15 marca 2020 r. i konsultuje go z mieszkańcami gminy, zamieszczając go na stronie internetowej obsługującego go urzędu i wyznaczając termin na zgłaszanie uwag. Termin konsultacji nie może być krótszy niż 45 dni, przy czym koniec tego terminu nie może przypadać później niż dnia 31 maja 2020 r.

 1. Projekt planu wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje operatorom systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, na obszarze działania których planowane jest rozmieszczenie ogólnodostępnych stacji ładowania, w celu uzgodnienia. Termin na uzgodnienie projektu planu nie może być krótszy niż 30 dni od daty zakończenia konsultacji społecznych, o których w ust. 3.”.

Art. 55. W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. poz. 1532) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. Do ubiegania się o rekompensaty są uprawnione podmioty wykonujące działalność w sektorze lub podsektorze energochłonnym, określonym w wykazie sektorów oraz podsektorów energochłonnych stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy.”;

2) w art. 8 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zdolność produkcyjną instalacji po znaczącym zwiększeniu zdolności produkcyjnej określa się na podstawie średniej z dwóch największych miesięcznych wielkości produkcji w ciągu pierwszych 6 miesięcy liczonych od rozpoczęcia działalności po dokonaniu zmiany fizycznej w instalacji, a w przypadku kilku zmian fizycznych w instalacji po ostatniej z tych zmian.”;

3) w art. 10 w ust. 3 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wyjściowej zdolności produkcyjnej określonej zgodnie z art. 8 ust. 2, 2a lub 3,”;

4) w art. 31 dodaje się ust. 3–6 w brzmieniu:

„3. W sprawie przyznania lub odmowy przyznania rekompensat za rok 2019 Prezes URE wydaje decyzję, o której mowa w art. 11 ust. 1, do dnia 31 lipca 2020 r.

 1. Prezes URE, w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r., przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oraz Bankowi, w postaci elektronicznej umożliwiającej przetwarzanie zawartych w nim danych, wykaz podmiotów, o którym mowa w art. 11 ust. 4, którym przyznano rekompensaty za rok 2019.
 2. Rekompensaty za rok 2019 są wypłacane jednorazowo przez Bank z Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, o którym mowa w art. 21 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wykazu, o którym mowa w ust. 4.
 3. Informacje zawarte we wniosku o przyznanie rekompensat za rok 2019 są przedmiotem weryfikacji przez Prezesa URE wyłącznie w zakresie ich poprawności, kompletności oraz zgodności z opinią weryfikatora, o której mowa w art. 10 ust. 7, i na ich podstawie określana jest wysokość przyznawanych rekompensat albo wydawana jest decyzja o odmowie przyznania rekompensat.”.

Art. 79. 1. Do wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnych źródeł energii, których oferty wygrały aukcje rozstrzygnięte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

 1. Do wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnych źródeł energii, którym wydano zaświadczenie o możliwości sprzedaży niewykorzystanej energii elektrycznej, o którym mowa w art. 70b ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 80. 1. Jeżeli termin na zgłaszanie uwag, o którym mowa w art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, do projektów planów budowy ogólnodostępnych stacji ładowania zakończył się do dnia 15 marca 2020 r. włącznie, stosuje się art. 62 ust. 3 tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.

 1. Jeżeli termin na zgłaszanie uwag, o którym mowa w art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, do projektów planów budowy ogólnodostępnych stacji ładowania zakończył się po dniu 15 marca 2020 r., stosuje się art. 62 ust. 3 tej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
 2. Jeżeli plany budowy ogólnodostępnych stacji ładowania zostały przekazane, zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w celu uzgodnienia z operatorom systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, na obszarze działania których planowane jest rozmieszczenie ogólnodostępnych stacji ładowania, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Projekt ustawy na stronie Sejmu


W związku z zaistniałą sytuacją artykuł jest otwarty dla wszystkich czytelników.

Materiał Partnera
Pewność i powtarzalność  stanowią najbardziej istotne elementy pomiarów online. W wybranych branżach, jak na przykład w energetyce, szczególnie istotne wymogi dotyczą również czułości pomiaru, zwłaszcza w kontekście kluczowego parametru – krzemionki. Niskie stężenie krzemionki w wodzie kotłowej zapobiega powstawaniu osadów na łopatkach turbiny i w wymiennikach ciepła. Jakość tej wody pozostaje przedmiotem dyskusji pomiędzy  producentem turbiny a użytkownikiem, podlega też audytom. Z tego powodu urządzenia pomiarowe, analiza referencyjna oraz używane reagenty muszą spełniać najbardziej surowe kryteria. 
fot. 1