Menu
Patronat honorowy Patronage

RAPORT : Czy Polska jest w stanie wykonać cel OZE na 2020 r. ?

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z analizą celu OZE 2020

 Na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE Polska została zobowiązana do osiągnięcia minimum 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, przy czym zgodnie z Krajowym Planem Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych z 2010 roku Polska zakłada, iż udział ten wzrośnie do 15,85%. Na końcowe zużycie energii brutto ze źródeł odnawialnych w poszczególnych państwach członkowskich składa się końcowe zużycie energii elektrycznej brutto z OZE, końcowe zużycie energii brutto z OZE w transporcie oraz końcowe zużycie energii brutto z OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie. Przy czym każde państwo członkowskie dodatkowo musi osiągnąć poziom 10% udziału zużycia energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportowym. Zgodnie z KPD uzgodnionym z Komisją Europejską w 2010 i 2011 roku zakłada się, iż ww. 15% udział energii z OZE ma zostać wypełniony przez udział energii wygenerowany w sektorze ciepłownictwa i chłodnictwa w 54%, w elektroenergetyce w 25% oraz transporcie w 21%.

Sektor ciepłownictwa i chłodnictwa w 2014 roku odnotował spadek zużycia „zielonej energii”. Motorem napędowym tego sektora sa paliwa stałe tj. biomasa , których udział w 2014 r. szacowany był na poziomie 98% . Jednak zasadniczym problemem tego sektora jest jego wynik oparty o statystykę , która opiera się na ankietach przeprowadzonych przez GUS.

Najgorzej sytuacja kształtuje się w sektorze transportowym., którego udział w zużyciu energii z OZE będzie rozliczany dwukrotnie. Od 2011 r. sektor ten notuje systematyczny spadek udziału „zielonego paliwa”. Sytuacja ta jest spowodowana tym , iż Polska nie podjęła działań niezbędnych do rozwoju sektora biopaliw II generacji , rozwijając rynek paliw I generacji.

W konsekwencji Polska stanie przed wyborem dokonania transferu statystycznego energii z OZE od państw członkowskich posiadających nadwyżkę „zielonej energii”, którego koszty mogą sięgnąć ok. 8 mld PLN przy konserwatywnym podejściu , bądź w przypadku niepodjęcia takich działań w najbliższym czasie wszczęcia przeciwko niej formalnego postępowania na mocy Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie naruszenia unijnych zobowiazań ciażacych na danym państwie członkowskim , w wyniku którego również moga na nia zostać nałożone sankcje , w tym kary finansowe, których wysokość może nawet przewyższać koszty transferu statystycznego.

TEMATY PORUSZONE W RAPORCIE :

1. Metody obliczania udziału energii z OZE

2. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie

3. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w elektroenergetyce

4. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w transporcie

5. Perspektywa udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto

6. Konsekwencje niewypełnienie unijnych zobowiązań

Zapraszamy do pobrania raportu tutaj

Na ten temat pisaliśmy także w naszym artykulePolska wyprzedza plany rozwoju OZE?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kwietniu pracowało w Polsce już 5510 MW turbin wiatrowych. Dzięki temu po raz pierwszy w historii polskiej elektroenergetyki przekroczyliśmy magiczną barierę 40 GW mocy osiągalnej w krajowych elektrowniach.

Bartłomiej Derski komentował dla Polskiej Agencji Prasowej, cytowanej m.in. przez Polskie Radio i Gazetę Wyborczą, nieoficjalną wersję nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.