Senacka komisja proponuje własną wersję przepisów dla prosumentów

Senacka komisja proponuje własną wersję przepisów dla prosumentów

Komisja proponuje m.in. rozliczenia ze sprzedawcą w stosunku 1:1, ale zasady i okresy rozliczeń byłyby ustalane w umowach

Senacka komisja nadzwyczajna ds. klimatu przedstawiła własny projekt dotyczących prosumentów zmian ustawy o OZE i Prawa energetycznego. Komisja proponuje m.in. rozliczenia ze sprzedawcą w stosunku 1:1, ale zasady i okresy rozliczeń byłyby ustalane w umowach. Prosumenci mają płacić opłaty sieciowe zmienne za pobraną energię i zawierać umowy kompleksowe i zmienne.

Senacki projekt przewiduje przede wszystkim wprowadzenie definicji: elektroprosumenta, elektroprosumenta zbiorowego i elektroprosumenta wirtualnego.

Definicje:

  • Elektroprosument energii odnawialnej to odbiorca wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, mikroinstalacji wyposażonej w magazyn energii lub instalacji magazynującej energię i oddającą energię w dowolnym momencie. Produkcja energii nie może stanowić przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej;
  • Elektroprosument zbiorowy energii odnawialnej wytwarza energię w mikro- lub małej instalacji OZE, przyłączonej do jednej sieci dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego lub grupy takich budynków;
  • Elektroprosument wirtualny energii odnawialnej wytwarza energię w mikro- lub małej instalacji OZE bez względu na lokalizację, w instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonej do jednej lub wielu sieci dystrybucyjnych w innym miejscu niż miejsce lub miejsca dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy, która jednocześnie nie jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego;
  • Pojawia się też definicja agregatora sprzedaży, który zawiera umowę, uprawniającą go do reprezentacji elektroprosumentów, w  szczególności w relacjach ze sprzedawcą oraz OSD.

Zakłada się, że elektroprosument będzie płacił opłaty sieciowe zmienne od energii pobieranej z sieci, i w związku z tym będzie mógł zawierać i umowy kompleksowe i rozdzielone. Stawki opłat za usługi dystrybucji dla elektroprosumentów oraz elektroprosumentów zbiorowych, których instalacja ma magazyn energii obniża się o 30% w stosunku do stawek zatwierdzonych przez Prezesa URE w odpowiedniej taryfie OSD. Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych są obowiązani niezwłocznie zawrzeć umowę o świadczenie usług dystrybucji lub dokonują zmiany zawartych umów w terminie 21 dni od dnia złożenia odpowiedniego wniosku.

Zasady działania systemu:

  • Sprzedawca obsługujący elektroprosumentów wszystkich rodzajów dokonuje rozliczenia w stosunku ilościowym 1 do 1, ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne;
  • Elektroprosumenci i sprzedawca ustalają zasady rozliczenia energii wprowadzonej do sieci w umowie sprzedaży bądź umowie kompleksowej.;
  • Elektroprosumenci mają prawo przypisać do jednego miejsca dostarczania lub pobobru energii moc przyłączeniową instalacji do 100 kW;
  • Okresy i zasady rozliczeń są ustalane umownie;
  • Elektroprosument i sprzedawca mogą także ustalić inne zasady rozliczenia energii wprowadzonej do sieci, w tym także rozliczenie finansowe.

Projekt zakłada również, że pobrana energia podlegająca rozliczeniu nie stanowi sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy końcowemu, ani zużycia przez odbiorcę końcowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

Energia pobrana podlegająca rozliczeniu lub magazynowana nie jest obłożona opłatą OZE, nie podlega też obowiązkom z ustawy o efektywności energetycznej.

Wynagrodzenie lub inne świadczenie uzgodnione umownie ze sprzedawcą w ramach rozliczenia nieodebranej energii elektrycznej wprowadzonej do sieci nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o PIT, a rozliczenie tej energii nie jest świadczeniem usług ani sprzedażą w rozumieniu ustawy o VAT. Nieodebrana energia nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o CIT.

Projektodawcy proponują, by ustawa weszła w życie 1 lipca 2022 r., co ma zapewnić odpowiedniej długości vacatio legis.

Technologie dostarcza

Fotowoltaikę instalują

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PGE PSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Dowiedz się więcej o Obserwatorze Legislacji Energetycznej

 

Chcesz płacić co miesiąc skontaktuj się z nami: [email protected]