Sejm za zmianą specustawy ważnej dla Kozienic i Jaworzna

Sejm za zmianą specustawy ważnej dla Kozienic i Jaworzna

Sejm stosunkiem głosów 413 za do 20 przeciw poparł nowelizację „specustawy przesyłowej”, która m.in. przewiduje rozbudowę  wyprowadzeń mocy z powstających bloków w elektrowniach Kozienice i Jaworzno III. Nowelizacja wskazuje np. alternatywny wariant dla oprotestowanej linii przesyłowej Kozienice-Ołtarzew.

{loadmodule mod_email}

Dotyczy: wydłużenie listy inwestycji, objętych „specustawą przesyłową”
Tytuł: Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
Etap: Sejm - III czytanie
Następny etap: Senat

Propozycja zmiany specustawy, wydłużającej listę objętych jej przepisami inwestycji o pięć pozycji jako projekt poselski trafiła do Sejmu na początku lutego. W trakcie prac w parlamencie dokonano tylko jednej modyfikacji – wszędzie tam, gdzie mowa była o „modernizacji” linii, zastąpiono te sformułowanie określeniami „budowa” albo „rozbudowa bądź przebudowa”. Powodem była niejednolita wykładnia „modernizacji” przez sądy administracyjne i organy nadzoru budowlanego. Nowe brzmienie ma być spójne z prawem budowlanym i nie pozostawiające wątpliwości interpretacyjnych.

Zatem w ostatecznej wersji nowelizacja dodaje do zamkniętej listy 23 inwestycji, zapisanych w specustawie następujące przedsięwzięcia:

  • budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna,
  • budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami,
  • budowa linii 400 kV Skawina – nacięcia linii Tarnów – Tucznawa oraz Rzeszów-Tucznawa,
  • rozbudowa lub przebudowa linii 220 kV Kozienice – Rożki,
  • rozbudowa lub przebudowa linii 220 kV Rożki – Kielce.

W przypadku linii Kozienice-Miłosna usunięto zapis, że dotyczy rozbudowy z jedno- do dwutorowej. Jednak pełnomocnik rządu ds. infrastruktury strategicznej Piotr Naimski – odpowiadając na pytania posłów w czasie II czytania – podkreślał, że sens zmiany w przypadku tej linii dotyczy właśnie rozbudowy istniejącej linii o drugi tor i nie wiąże się z wytyczeniem żadnego nowego przebiegu.

W praktyce chodzi prawdopodobnie o zastąpienie starych słupów słupami nowego typu, podtrzymującymi dwa razy więcej przewodów. Tam zmodernizowana linia pobiegnie tą samą trasą, co stara.

Naimski podkreślał też, że linia Kozienice-Miłosna to „interesujący wariant alternatywny” dla trasy Kozienice-Ołtarzew. Budowa tej linii spotkała się z gwałtownymi protestami społecznymi. W dodatku  jesienią 2016 r. PSE i wykonawca polubownie rozwiązali kontrakt, bo okazało się, że wykonawca nie jest w stanie wywiązać się z jego zapisów. Przy czym, jak zaznaczył Naimski, powodem nie były protesty. Podkreślał też, że PSE nie zrezygnowało definitywnie z trasy Kozienice-Ołtarzew, ale w obecnej sytuacji, gdy termin uruchomienia nowego bloku 1075 MW w Kozienicach jest coraz bliżej, konieczne są szybkie działania alternatywne.

Przyjęty zatem w nowelizacji wariant zakłada wzmocnienie linii do Miłosnej oraz budowę nowego połączenia między aglomeracją warszawską a Siedlcami, dokąd biegnie kończona właśnie zupełnie nowa linia z Kozienic.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji znalazła się ocena, że brak takich działań inwestycyjnych w okolicach Warszawy może skutkować ograniczeniami w wyprowadzeniu mocy z Elektrowni Kozienice w wielkości ok. 500-700 MW, co praktycznie uniemożliwi niezawodne wyprowadzenie mocy z nowego bloku.

Z Kozienicami związane są też dwie ostatnie inwestycje z nowej listy. Istniejąca infrastruktura Kozienice-Rożki-Kielce pozwala skutecznie wyprowadzić moc z istniejących bloków na południe, ale jest na tyle wyeksploatowana, że należy te linie zmodernizować. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do ograniczeń w wyprowadzeniu mocy z Kozienic nawet rzędu 700 MW.

Z kolei trzecią pozycję dodawanej listy uzasadniono przede wszystkim zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa zasilania aglomeracji krakowskiej. Otóż na południe od niej przebiega linia 400 kV Tucznawa – Tarnów/Rzeszów, na której nie ma dużych przesyłów mocy. Natomiast podłączony do niej zostanie budowany blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Dlatego też zasadne jest wykorzystanie tej linii dla poprawy pewności zasilania rejonu Krakowa.

Specustawa w założeniu miała przyspieszyć wymienione w niej inwestycje sieciowe poprzez m.in. ograniczenie ilości odrębnych pozwoleń poprzez wprowadzenie kompleksowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, skrócenie czasu trwania procedur niezbędnych do uzyskania wymaganych decyzji, aby łączna długość postępowań nie przekroczyła 42 miesięcy i skupienie kompetencji do wydania decyzji lokalizacyjnej oraz pozwolenia na budowę w ramach zadań wojewody.

Przewiduje na przykład możliwość dokonywania wywłaszczenia gruntów pod sieci energetyczne najwyższych napięć za odpowiednim odszkodowaniem.  Co więcej, w przypadku sytuacji spornych, np. w zakresie wysokości odszkodowania, ewentualne postępowanie sądowe nie wstrzymuje wykonania wywłaszczenia.

Zobacz także...

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Dowiedz się więcej o Obserwatorze Legislacji Energetycznej